00267-2019-0096

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 19РОП-89 от дата 31.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Борислав Кръстев - Ръководител на проект, Недялка Барганова - Координатор ОПИД - юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 882393456, E-mail: b_krustev@plovdiv.bg, Факс: 0359 32656703

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг“. Предмет на обществената поръчка е избор на лице, извършващо консултантска дейност, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г.; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.) и изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация за строеж „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка ще се финансира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, № BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти", Проект: "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1" при условията на чл. 114 от ЗОП.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят прилага процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗОП като провежда открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Услугата по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор се извършва на един обект и по един идеен проект, с оглед на което възлагането на повече от един изпълнител ще затрудни работния процес и ще усложни координацията за извършване на услугата. Тя е обвързана с изпълнението на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг”, за която е избран изпълнител. Възлагането на един изпълнител ще бъде предпоставка, за по-добра координация при изпълнение на поръчката и ще улесни значително извършването на контрол при изпълнението на дейностите, с оглед на което неразделянето на обособени позиции е технически и икономически оправдано. Настоящата обществена поръчка сама по себе си е била обособена позиция в предходна обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1” по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав” – „Брезовско шосе” и извършване Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация” и Обособена позиция 2 „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг”, открита с решение 18РОП32 от 02.04.2018 г. В частта си за Обособена позиция 2, решението № 18РОП32(16)/06.12.2018 г. беше обжалвано с Жалба №ВХР-2793 от 18.12.2018 г. от участника „Хеброс вода“ ДЗЗД. Образувано е производство от Комисията за защита на конкуренцията с №.КЗК/63/2019. С Решение №255 от 21.02.2019 г. на КЗК се отменя като незаконосъобразно Решение №18РОП32(16) от 06.12.2018 г. и се връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата. Решение №255 от 21.02.2019 г. на КЗК беше обжалвано от Община Пловдив с Жалба с изх. №18РОП/25 от 11.03.2019 г. пред Върховния административен съд на Република България. Беше публикувано Решение №9689 от 24.06.2019 г. на Върховния административен съд, което се остави в сила Решение № 255 от 21.02.2019 г., постановено по преписка № КЗК- 63/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията. На 22.07.2019 г. беше публикувано Решение №18РОП32/33 от 22.07.2019 г. за прекратяване на процедурата по Обособена позиция 2, решението не беше обжалвано и влезе в сила. С решение № 19РОП-74/25.09.2019 г. е открита процедура с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг“. С решение № 1308/05.12.2019 г. на КЗК е отменено като незаконосъобразно Решение № 19РОП-74/25.09.2019 г. на инж. Борислав Кръстев, ръководител на проект и Възложител. С оглед гореизложеното не следва да се разделя поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1640000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Ръководител на проект и Възложител съгласно Заповед № 18ОА105/22.01.2018 г. на Кмета на Община Пловдив