Версия за печат

00447-2019-0015

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконуслт, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-ikt-oborudvane-i-softuerni-licenzi-za-nad/.

Електронен достъп до информация: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-ikt-oborudvane-i-softuerni-licenzi-za-nad/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на ИКТ оборудване и софтуерни лицензи за надграждане на центровете за обработка на данни на Агенция по вписванията

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка ИКТ оборудване и софтуерни лицензи за надграждане на центровете за обработка на данни на Агенция по вписванията“. Обособена позиция № 1 – Мрежови устройства за балансиране на мрежовия трафик; 450 000 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 – Мрежово и сървърно оборудване; 1 170 000 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 – Модули за надграждане на дисков масив за съхранение на данни и система за изграждане на виртуализация на дисковите масиви; 1 310 000 лв. без ДДС; Обособена позиция № 4 – Софтуерни лицензи за надграждане на съществуващите решения за сървърна виртуализация и за създаване на резервни копия за архивиране; 100 000 лв. без ДДС. За всички обособени позиции: Доставка на хардуерни устройства и софтуерни продукти, описани в техн. спецификации и гаранционна поддръжка.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48821000, 32420000, 30210000, 48820000, 30233141, 30236000, 48422000, 48710000

Описание:

Мрежови сървъри
Мрежово оборудване
Машини за обработване на данни (хардуер)
Сървъри
Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)
Различни видове компютърен хардуер
Комплекти от софтуерни пакети
Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3013070 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския сюъз (ОВ на ЕС) съгласно Директива 2009/81/ЕО

Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възлагащия орган/възложителя събития, и в съответствие със строгите условия, указани в съответната директива.

Допълнителна информация

За Агенция по вписванията (АВ) са налице множество нормативни изисквания по поддръжка и развитие на информационни системи на регистри от национално значение. В резултат на предприети мерки, целящи преодоляване на текущото оперативно състояние на СУБД и затрудненията по поддържане надеждността и отказоустойчиността на администрираните от АВ центрове за данни, бяха извършени одити на съответните информационни системи, целящи идентифицирането на уязвимостите и предлагане на мерки за тяхното минимизиране. При извършване на одитите беше установена необходимост от предприемане на спешни коригиращи действия с оглед недопускане съществено затрудняване и нарушаване на нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя. Съгласно Постановление №186 от 19 юли 2019 г. АВ има задължение да приеме мерки по Глава втора „Минимални мерки по мрежова и информационна сигурност“ от Наредбата за минималните изискванията за мрежова и информационна сигурност в срок до 26.11.2019 г. съгласно §3 от същата, поради което настоящата обществена поръчка попада в приложното поле на чл. 164, ал. 1 т. 4 от ЗОП.

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

92-03-37/2019

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 93-00-130 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Мрежови устройства за балансиране на мрежовия трафик
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.11.2019 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Сиском инженеринг АД, ж. к. Дружба 1, бул. Цветан Лазаров 105 А, България 1582, София, Тел.: 029022-880, E-mail: office@syscom.bg, Факс: 028706-115

URL: https://syscom.bg/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 445242 BGN без ДДС
Брой месеци: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 93-00-126 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Мрежово и сървърно оборудване
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.11.2019 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Глобал САТ“ ЕООД, тел.: 0888715790, е-мейл: pkachulev@globalsat.tech,, бул. Княгиня Мария Луиза 2, ЦУМ офис 0607, България 1000, София, Тел.: 02000-000, E-mail: office@globalsat.tech, Факс: 02000-000

URL: https://www.globalsat.tech/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1159828 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 93-00-124 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Модули за надграждане на дисков масив за съхранение на данни и система за изграждане на виртуализация на дисковите масиви
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.11.2019 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Сиенсис АД, ж.к. Бели брези, ул. Лерин 44-46, България 1680, София, Тел.: 02958-3600, E-mail: office@cnsys.bg, Факс: 02958-3036

URL: https://www.cnsys.bg/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1308000 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 93-00-127 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Софтуерни лицензи за надграждане на съществуващите решения за сървърна виртуализация и за създаване на резервни копия за архивиране
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.11.2019 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

С & Т България ЕООД, бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сграда 6, ет. 3, България 1528, София, Тел.: 02965-1783, E-mail: snt@snt.bg, Факс: 02975-1600

URL: http://snt.bg/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 100000 BGN без ДДС
Брой месеци: 2
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба - от правоимащите лица по чл. 224 от ЗОП; в срока по чл. 225 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.12.2019 г.