Версия за печат

00338-2019-0032

BG-гр.Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ЗОП-69 от дата 27.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Веселка Дакова и Искрен Иванов, България 7200, гр.Разград, Тел.: 084 618171; 084 618245, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Ремонт, поддръжка и резервни части, и аксесоари за МПС на общинска администрация, общински предприятия и звена по две обособени позиции”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща: Обособена позиция №1 „Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали,вътрешно почистване и външно измиване на леки и товарни автомобили до 3,5т. на Община Разград, общинските предприятия и звена“ и обособена позиция №2 "Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали,вътрешно почистване и външно измиване на автобуси, товарни автомобили над 3,5т. и специализирани служебни автомобили на Община Разград, общинските предприятия и звена“. Включените в Обособена позиция №1 превозни средства са: лек автомобил /3200 см3/първа регистрация:2008г.,лек авт./1984 см3/първа регистрация:2006г.,товар.автомобил 0,565 т./1996 см3/първа регистрация:2014г., лек авт.6+1/2982 см3/първа регистрация:2012г., лек авт./2068 см3/първа регистрация:1997г., лек авт.фургон/2445 см3/първа регистрация:1981г., лек авт.6+1/1997 см3/първа регистрация:1995г.,лек авт.7+1 места/2497 см3/първа регистрация:2008г., лек авт./2230 см3/първа регистрация:2004г.,товар.автом.0,790 т./2488 см3/първа регистрация:2007г., тов.авт.0,535 т./1905 см3/първа регистрация:1996г.,лек авт./2200 см3/първа регистрация:1996г.,тов.авт.0,600 т./1560 см3/първа регистрация:2013г., лек авт./1800 см3/първа регистрация:1997г.,лек авт./2967 см3/първа регистрация:2012г.,тов.автом.1,111 т. /2967 см3/първа регистрация:2008г., тов.авт.0,600 т./1868 см3/първа регистрация:1998г.,лек авт.8+1/2383 см3/първа регистр.:1996г,лек авт.8+1/1900 см3/първа регистр.:2001г.,лек.авт./1149 см3/първа регистр.:2011г.,лек авт./1796см3/първа регистр.1994г.,лек.авт./1598 см3/първа регистр.:2009г.,3 бр.тов авт.0,625 т./1690 см3/първа регистр.2003г.,тов.авт.0,655 т./1905 см3/първа регистр.:2003г.,тов.авт.0,580 т./1868 см3/първа регистр.2005г.,лек авт./1800 см3/първа регистр.1999г.,лек авт.8+1/2156 см3/първа регистр.2004г.,лек авт./1761 см3/първа регистр.2000г.,лек авт./1900 см3/първа регистр.2003г.,лек.авт./1985 см3/първа регистр.2008г.,лек.авт./1800 см3/първа регистр.1997г.,лек авт./1149 см3/първа регистр.:2015г.,тов.авт.0,536 т./1491 см3/първа регистр.2012г., лек.авт./1868см3/първа регистр.:2004г., лек.авт./1994 см3/първа регистр.1999г.,лек авт./1998 см3/първа регистр.:2001г., ремарке за лек авт. първа регистр.:2016г.,лек авт./1749см3/първа регистр.:2005г.,лек.авт./2500 см3/първа регистр.1989г., лек авт./1686 см3/първа регистр.:2002г.,тов.авт.0,625 т./1870 см3/първа регистр.:2002г.,тов.авт.0,851 т./1868 см3/първа регистр.:2006г.,тов. авт.1,070 т./2198 см3/първа регистр.:2006г.,лек авт./1800 см3/първа регистр.:1998г.,лек авт./1560 см3/първа регистр.2005г.,лек авт./1868 см3/първа регистр.2003г.,тов.авт.1,120 т./2499 см3/първа регистр.2004г.,тов.авт.1,230 т/2800 см3/първа регистр.2004г.,тов.авт.1,560 т./2148 см3/първа регистр.2001г.,лек авт.катафалка/2497см3/първа регистр.1993г.,спец.авт.0,610 т.катафалка/1988см3/първа регистр.1988г.,тов.авт./ 2500 см3/първа регистр.1995г.,спец.авт.0,900 т./2000 см3/първа регистр.2006г.,лек авт./1600 см3/първа регистр..:2015г.,ремарке за лек авт. първа регистр.:2002г.,лек авт./1749см3/първа регистр.:2005г.,лек.авт./2370 см3/първа регистр.1995г.,лек авт./1686 см3/първа регистр.2007г., тов.авт.1,020 т./2500см3/първа регистр.1998г....продължава в Раздел VII.1)

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 116700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на поръчката, посочена в Раздел IV.7) на настоящото решение, предвид сходните потребности на възложителя и законосъобразното планиране на обществените поръчки, избраният вид процедура е публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП публично състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Продължава от Раздел IV.3) Включените превозни средства в Обособена позиция №2 са: пътнически автобус/5193см3/първа регистр.2014г.,колесен трактор първа регистр.1992г.,камион спец.авт./4249 см3/първа регистр.1999г.,камион спец.авт./11967 см3/първа регистр.2003г.,товар.авт./4580 см3/първа регистр.2005г., товарен авт.бордови/3990 см3/първа регистр.1995г.,специален авт./5880см3/първа регистр.2002г.,товар.авт./2998 см3/първа регистр.2010г.,товар.авт./2998 см3/първа регистр.2013г.,мини челен товарач/2767см3/първа регистр.2008г.,колесен трактор/1462 см3/първа регистр.2002г.,дробилна машина първа регистр.2016г.,товар.авт./10850см3/първа регистр.2007г.,товар.авт./4250см3/първа регистр.1983г.,товар.авт.спец.автовишка/3972 см3/първа регистр.1996г.,ПСМ багер товарач първа регистр.2008г.,спец.авт.противопожарен/6128 см3/първа регистр.1979г.,товар.авт./4580 см3/първа регистр.2001г.,ПСМ валяк вибрационен/1500 см3/първа регистр.2013г.,ПСМ валяк бандажен /1600 см3/първа регистр.:2014г.,самосвал самоходно шаси/1000 см3/първа регистр.1985г.,самосвал самоходно шаси/1000 см3/първа регистр.1987г.,ремарке първа регистр.2014г.,спец.авт.мини челен товарач първа регистр.2017г., специал.авт.първа регистр.1994г.,спец.пътно строит.техника колесен багер първа регистр.1988г.,товар.автомобил/1995 см3/първа регистр.2018г.,спец.пътно строит.техника тракторно ремарке първа регистр.:1980г.,училищен автобус/5193 см3/първа регистр.:2007г.,автобус/11967см3/първа регистр.:1998г.. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Денчо Стоянов Бояджиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград