00360-2019-0035

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер З-295 от дата 27.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на лекарствен продукт "Spinraza""

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за доставка на лекарствен продукт „Spinraza”, Solution for injection, 2.4 mg/ml - 5 ml, mg, Pack: 1 vial, с INN “Nusinersen” и АТС код M09AX07, за 26 вливания, за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Правното основание за откриване на поръчката е чл.182, ал.1 във вр. чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като поръчката може да бъде изпълнена само от един определен изпълнител, поради наличие на изключителни права. Не е възможно разделянето на поръчката и възлагането й на различни изпълнители, предвид факта, че поръчката е за доставка на един вид лекарствен продукт.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 136908 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.182, ал.1 във вр. чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, когато има наличие на изключителни права възложителите могат да приложат процедура на пряко договаряне. Във връзка с необходимостта от лечение на пациенти на лечебното заведение с лекарствен продукт „Spinraza” и включването му в Приложение №2 на Положителния лекарствен списък /ПЛС/, за осигуряването му е необходимо да бъде проведена обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Лекарственият продукт „Spinraza” е с INN “Nusinersen”. Видно от Приложение №2 на ПЛС няма друг лекарствен продукт със същия INN. Пак видно от Приложение №2 на ПЛС, производител на лекарствен продукт с търговско наименование „Spinraza” е Biogen Netherlands BV, Нидерландия. Представено е удостоверение от Байоджен Нидерландия Б.В. (Bioqen Netherlands В.V.) дружество, организирано и действащо съгласно законите на Швейцария, със седалище на Принс Мауритслаан 13-19, Бадховердорп, 1 171 LP, Нидерландия, надлежно представлявано от Г-жа Дорота Урсзула Мазуркиевич в качеството й на Управляващ Директор, с което потвърждават, че са определили ТП ЕВОФАРМА (Ewopharma AG), дружество, организирано и действащо съгласно законите на Швейцария, със седалище на Vordergasse 43, СН-8200 Шафхаусен, с регистриран представителен офис, организиран и съществуващ, съгласно законодателството на България, намиращ се на ул. Пирински проход 24, 1618, София, България като изключителен дистрибутор на фармацевтични специални продукти AVONEX® (INTERFERON BETA 1А), TYSABRI® (NATALIZUMAB), FAMPYRA® (FAMPRIDINE), TECFIDERA® (DIMETHYL FUMARATE), PLEGRIDY® (РEGINTERFERON ВЕТА-1 A) and SPINRAZA® (NUSINERSEN) ("Продуктите") в България, съгласно условията, посочени в Споразумение за дистрибуция между Байоджен Интернешънъл ГмбХ (Biogen International GmbH) и ТП Евофарма, влязло в сила от 1 януари 2015, заедно с последващите изменения в него. Представено е Оторизационно писмо от Търговско представителство ЕВОФАРМА със седалище ул. Пирински проход 24, 1618, София, България, с което удостоверяват, че фирма Софарма Трейдинг АД е ексклузивен и единствен дистрибутор на лекарствени продукти на фирма Bioqen Netherlands В.V. – Холандия. С оглед на гореизложеното УМБАЛ „Александровска” ЕАД, в качеството си на възложител, счита, че са налице основанията за прилагане на чл.182, ал.1 във вр. чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП за избор на процедура на пряко договаряне.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Софарма Трейдинг АД, ЕИК 103267194, ул. „Лъчезар Станчев” №5, София 1756, България.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП възложителят ще сключи договор с посоченото в раздел V.2. от настоящето решение дружество, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП,както и гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че изпълнителят избере да представи гаранция за изпълнение чрез парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД BIC: TTBBBG22 IBAN BG 54 TTBB 9400 1526 8730 19

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5, б. "а" от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор