Версия за печат

00853-2019-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121462057

BG411, Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска Асоциация диабет, ЖК БАНИШОРА, УЛ. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН БЛ.20, За: Румяна Танева, България 1233, София, Тел.: 02 9310779, E-mail: badiabet@abv.bg, Факс: 02 8326175

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.badiabet.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Социална закрилаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 22.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00853-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-165 от 16.10.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG321, Оримекс ООД, ул. Георги С. Раковски 23, България 5200, Свищов, Тел.: 0897 975363, E-mail: orimeks@abv.bg, Факс: 0897 975363

Интернет адрес/и:

URL: www.orimeks.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

16.10.2019 г. 

Крайна дата

20.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
141657.28 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

20.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
141654.77 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Майя Иванова Викторова-Ханджийска
VII.2)
Длъжност: Председател на УС