Версия за печат

00210-2019-0025

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РМФ-81 от дата 20.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695406

BG, Централен орган за покупки, ул. Георги С. Раковски № 102, За: Росица Велкова-Желева - заместник-министър на финансите, България 1040, София, Тел.: 02 98592772, E-mail: cfcu@minfin.bg, Факс: 02 298592773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.minfin.bg/bg/procurement.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации “ и Обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.”. Видовете артикули са подробно описани в образците на Техническо предложение в СЕВОП към всяка обособена позиция. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение с 3-ма изпълнители за всяка обособена позиция със срок от 24 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10900000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 22, ал. 1 т. 1, чл. 24, глава десета, раздел I и раздел V, глава единадесета от ЗОП и във връзка с чл. 3, т. 1, буква „б” от ПМС № 385/2015 г. за дейността на Централен орган за покупки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Откритата процедура ще се проведе електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/ на адрес https://sevop.minfin.bg/. В обхвата на настоящата поръчка могат да се включват доставки, финансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, или от други международни донори или финансови институции по преценка на индивидуалните възложители, съгласно чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владислав Иванов Горанов

VIII.2) Длъжност

Министър на финансите