Версия за печат

00035-2019-0015

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер РД-05-637 от дата 20.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт; по технически въпроси: инж. Теодора Гогова - ресорен зам.-кмет и инж. Красимир Дебеляшки - еколог, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359 72168712; 00359 72168719, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/23401.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Транспортиране(сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Транспортиране(сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване, с подробно оповестени дейности и изискванията към изпълнението в техническите спецификации и документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

2

Критериите за подбор:

2

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е неделим по своята същност, предвид обстоятелството, че дейностите, включени в предмета на поръчката, са технологично обвързани помежду си в съответствие с техническата спецификация, нормативната уредба и са свързани със сложна организация на голям материален и човешки ресурс. В тази връзка, с цел качественото изпълнение, дейностите, предмет на поръчката, е целесъобразно и в защита на публичния интерес, да бъдат изпълнявани от един икономически оператор. . При разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделните изпълнители. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 279000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност над 70 хил. лева, до съответния праг, в случая 280 хил.лева, без ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 279 хил.лева без ДДС. Провеждането на предвидената в ЗОП публично състезание, гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Конкретните граници на районите, както и честотата на сметоизвозване за съответната година се определят със заповед на Кмета на Община Костинброд. (Заповед № РД-05-577/30.10.2019 г. за определяне границите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, в Община Костинброд, както и честотата на сметоизвозване за 2020 година.). Същата е предоставена към документацията.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, в 10 дневен срок от изтичане на спока по чл.179 от ЗОП, който е до 7 дни,

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

кмет на община Костинброд