Версия за печат

00267-2019-0093

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 19РОП86 от дата 20.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Ивелина Михалкова- юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 656751

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на смазочни материали, антифриз, спирачна течност и течност за чистачки, включително услуги по обслужване на МПС, за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставки на смазочни материали, антифриз, спирачна течност и течност за чистачки, включително услуги по обслужване на МПС за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като предметът й е със сходен произход, представляващ автомобилни консумативи, включително услуги по обсужване на МПС и би било нецелесъобразно да бъде реализиран от повече от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 177801.88 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Предвижда се договорът да бъде подновен при същите условия, включително срок (12м.), обем и обща стойност, при условията посочени в проекта на договора. Предвид, че се предвижда подновяване на договора, на основание чл. 21, ал. 1 ЗОП посочената прогнозна стойност на обществената поръчка е с включено предвиденото подновяване.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тодор Лилов Чонов

VIII.2) Длъжност

зам.кмет "Транспорт" в Община Пловдив, Възложител съгласно Заповед №19ОА2724/15.11.2019г.