Версия за печат

00267-2019-0091

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 19РОП-84 от дата 19.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Борислав Кръстев - Ръководител на проект, Недялка Барганова -Координатор ОПИД - юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 882393456, E-mail: b_krustev@plovdiv.bg, Факс: 0359 32656703

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране и строителство"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране и строителство“. Предметът на обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска дейност, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.) и изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация за строежи: „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране и строителство".

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1" , Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", Приоритетна ос "Води", процедура № BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни ВиК проекти". Процедурата ще се проведе и договора ще се сключи при условията на чл. 114 от ЗОП.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка сама по себе се е била обособена позиция в предходна обществена поръчка, като следва: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1” по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1 и 1-2”. Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3”. Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”. Обособена позиция №4: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация”, открита с Решение №19РОП22 от 28.02.2019 г.. С Решение №19РОП22/4 от 18.07.2019 г. се определят изпълнители по Обособени позиции 1, 2 и 3 и се прекратява на процедурата по Обособена позиция 4 на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. След това е проведена обществена поръчка с предмет: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация“, открита с Решение № 19РОП76 от 04.10.2019 г. на Възложителя. С решение № 19РОП76/4/06.11.2019 г. на Възложителя е прекратена обществената поръчка на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като не се е явил нито едни участник за преговори. Решението не беше обжалвано и влезе в сила. Услугата по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор се извършва на един обект и по един работен проект, с оглед на което възлагането на повече от един изпълнител ще затрудни работния процес и ще усложни координацията за извършване на услугата. Тази обществена поръчка е обвързана с изпълнението на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация- инженеринг”, за която е избран изпълнител. Възлагането на един изпълнител ще бъде предпоставка, за по-добра координация при изпълнение на поръчката и ще улесни значително извършването на контрол при изпълнението на дейностите, с оглед на което неразделянето на обособени позиции е технически и икономически оправдано. С оглед гореизложеното не следва да се разделя поръчката на обособени позиции, не е целесъобразно разделяне на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 48000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197 ал.1 т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Ръководител на проект и Възложител съгласно Заповед №18ОА105/22.01.2018 г.