Версия за печат

00456-2019-0010

BG-Велико Търново:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

72. Военно дело


Решение номер 6347 от дата 19.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: ст.лейтенант Тодор Русев Йорданов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 618850, E-mail: pur@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nvu.bg/node/2388.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на 2 броя употребявани автобуси

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 2 броя употребявани автобуси и регистрирането им в КАТ от името и за сметка на Изпълнителя. Изискванията към дейностите по доставка на автобусите и регистрирането на автобусите в КАТ (от името и за сметка на Изпълнител), предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническа спецификация . Пълното описание на изискванията към употребяваните автобуси обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към настоящата документация Техническа спецификация , неразделна част от документацията за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на обществената поръчка не са включени обособени позиции. Поради естеството на предмета на поръчката Възложителя не определя обособени позиции, тъй като счита предмета на поръчката за неделим по своята същност и по преценка за законосъобразност доставката да се осъществи от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на дейностите включени в предмета на настоящата поръчка е до 200 000,00 (двеста хиляди лева) без ДДС . Предвид това обстоятелство, и естеството на доставки на автобуси, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с предварителна покана или без предварителна покана, следователно безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Възложителят е извършил други дейности с идентичен или сходен предмет, поради което настоящата обществена поръчка не следва да се проведе като процедура публично състезание, с оглед спазване разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ и ал 9 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Полковник Иван Георгиев Маламов

VIII.2) Длъжност

Началник на НВУ "Васил Левски"