00360-2019-0034

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер З-293 от дата 18.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Софтуерно надграждане на сървърна система за обработка на ПЕТ/КТ медицински образи и обособяване на нови работни места за работа с ПЕТ/КТ с цел оптимизиране дейността на Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за доставка на софтуерно надграждане на сървърна система за обработка на ПЕТ/КТ медицински образи и обособяване на нови работни места за работа с ПЕТ/КТ с цел оптимизиране дейността на Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Александровска" ЕАД със следната спецификация: Надграждане на конкурентните клиентски лицензии за работа със сървъра от 3 броя до 12 броя; Надграждане с 3 броя допълнителни динамични лицензии на специализиран ПЕТ/КТ онкологичен софтуерен пакет; Разширение на клиентските работни места от 3 броя до 6 броя с хардуерно окомплектоване, включващо 3 броя компютри, с видеокарта за два медицински монитора и по два медицински монитора за всеки компютър Надграждане на софтуерната платформа до последната версия, съвместима с наличната сървърна система за 3D обработка на ПЕТ/КТ медицински образи; Хардуерно надграждане на сървърната система за 3D обработка на ПЕТ/КТ медицински образи до последната версия съвместима с оферираната софтуерната платформа, включващо: - Разширение на пациентската база данни от 2TB на 7.2TB - Надграждане на оперативна памет от 24GB на 256GB - Надграждане на процесорните ядра от 12 на 32 броя Трансфериране на съществуващите софтуерни лицензии от съществуващата платформа на оферираната платформа. • Срок за доставка - до 3 /три/ месеца от подписване на договор. • Срок за монтаж и инсталация - до 5 /пет/ работни дни. • Срок за въвеждане в експлоатация - до 5 /пет/ работни дни. • Обучение на персонала за работа с апаратурата – с продължителност минимум 3 /три/ работни дни. • Гаранционен срок – минимум 12 /дванадесет/ месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Правното основание за откриване на поръчката е чл.182, ал.1 във вр. чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като поръчката може да бъде изпълнена само от един определен изпълнител, поради наличие на изключителни права. Не е възможно разделянето на поръчката и възлагането й на различни изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 220000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.182, ал.1 във вр. чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, когато има наличие на изключителни права възложителите могат да приложат процедура на пряко договаряне. След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на изплащане на апарат за позитронна емисионна томография - компютърна томография - РЕТ/СТ“ в УМБАЛ „Александровска” ЕАД“, с УИН в РОП 00360-2018-0013, в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, въз основа на сключен договор със Софарма Трейдинг АД, е инсталиран и работещ апарат за позитронна емисионна томография - компютърна томография - РЕТ/СТ, модел Discovery IQ, производство на GE Healthcare. Във връзка със значително нарасналия брой на пациентите, изследвани с позитронна - емисионна томография през последните месеци и започването на нов вид диагностика при пациенти с простатен карцином и невроендокринни тумори, е необходимо да бъдат обособени повече работни места, чрез извършване на софтуерно надграждане на сървърна система за обработка на ПЕТ/КТ медицински образи и обособяване на нови работни места за работа с ПЕТ/КТ с цел оптимизиране дейността на Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Осигуряването на софтуерно надграждане на сървърна система за обработка на ПЕТ/КТ медицински образи и обособяване на нови работни места за работа с ПЕТ/КТ с цел оптимизиране дейността на Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, може да бъде изпълнено единствено от представителя на производителя за България, като същото е удостоверено от представената оторизация от GE Healthcare. С оторизацията производителят декларира, че системата AW Server 3.2, Версия L – позволяваща едновременна работа на 3 потребителя, може да бъде разширена до версия XXL, позволяваща едновременна работа на 12 потребителя, което включва: - Софтуерно и хардуерно подобряване на съществуващия сървър; - Прехвърляне на съществуващите лицензии на подобрения сървър; - Разширяване на капацитета на базата данни от 2TB на 7.2TB; - Увеличаване на капацитета на оперативна памет от 24GB на 256GB; - Увеличаване броя на процесорните ядра от 12 на 32 броя. AW Server 3.2 е медицинско изделие със запазена марка на General Electric Company. Също така GE Healthcare декларира, че Софарма Трейдинг АД, корпорация, надлежно организирана и съществуваща съобразно действащото законодателство в Република България, със седалище и адрес на управление: ул. „Лъчезар Станчев” №5, София 1756, България, фигурираща в търговския регистър на Министерство на правосъдието на Република България с ЕИК 103267194, е понастоящем единствен оторизиран дистрибутор на медицинска апаратура на GE Healthcare в Република България. С оглед на гореизложеното УМБАЛ „Александровска” ЕАД, в качеството си на възложител, счита, че са налице основанията за прилагане на чл.182, ал.1 във вр. чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП за избор на процедура на пряко договаряне.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Софарма Трейдинг АД, ЕИК 103267194, ул. „Лъчезар Станчев” №5, София 1756, България.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП възложителят ще сключи договор с посоченото в раздел V.2. от настоящето решение дружество, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП,както и гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че изпълнителят избере да представи гаранция за изпълнение чрез парична сума, същата се превежда по следната сметка на възложителя: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД BIC: TTBBBG22 IBAN BG 54 TTBB 9400 1526 8730 19

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5, б. "а" от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор