Версия за печат

00510-2019-0013

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1002-513 от дата 18.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG33, Община Девня, гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, За: Донка Йорданова - зам. кмет, Ватикана 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/kulturen-kalendar-2020.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Организиране и провеждане на празници и културни събития от културния календар на Община Девня през 2020г.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Основната цел на поръчката е да се избере изпълнител, който ще организира и ще подпомага Възложителя при различни събития и инициативи, с които ще се честват празници, включени в културния календар на Община Девня през 2020г., а именно: 6 януари Богоявление, 3 март - Национален празник на Република България, 16 март - Тодоровден, 8 април Великден, 23 май празник на село Кипра, 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 25 май празник на село Падина, 1 юни Международен ден на детето, 25-27 август Мастър Шеф, месец август - лятно кино на открито, 17 септември - празник на пенсионера, 25 декември Рождество Христово (Коледа), 31 декември Нова година. При изпълнение на обществената поръчка избраният Изпълнител ще трябва да съблюдава, спазва и законовите и подзаконовите нормативни актове, във връзка с организирането на мероприятия, събития и изяви. Изпълнението на отделните дейности от предмета на поръчката започва след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, в което ще бъде посочено мероприятието, датата, мястото и необходимите изходни данни за изпълнение предмета на поръчката/възлагателното писмо/дейност. Всички материали и дейности във връзка с осъществяване на услугата ще се приемат с Приемо предавателен протокол - подписан от представител на Възложителя и Изпълнителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят счита за нецелесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции, тъй единствената възможност за такова разделяне би била на обособени позиции за всеки един планиран празник от културния календар, което би утежнило поръчката с 13 отделни обособени позиции, по всяка от които следва да се проведат преговори и да се разчита на достатъчно на брой класирани оферти по всяка обособена позиция, които да гарантират изпълнението на изискването на чл. 182, ал. 5 от ЗОП, което би обосновало изобщо провеждането на настоящия ред на възлагане. Същевременно за част от празниците се предвижда твърде ниска прогнозна стойност, което предполага че за обособена позиция с такава стойност възможността за подадени самостоятелни оферти е минимална. Хипотезата на разделяне на поръчката на обособени позиции съдържа твърде много на брой условности за успешното провеждане на поръчката, поради което и с оглед належащото й провеждане с оглед настъпване на календарната година, възложителят счита че поръчката следва да бъде възложена като единна и неделима.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 139000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата на пряко договаряне с предмет: „Организиране и провеждане на празници и културни събития от културния календар на Община Девня през 2019г.“, се открива на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 (CPV код 79954000-6 Услуги по организиране на празници) и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 – от 70 000 лева до 1 000 000 лева без ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

“АГЕНЦИЯ БИНЕВ” ЕООД, ЕИК 201159833, гр. Варна 9000, район Одесос, ул. Инж. Каракулаков № 1, г-н Николай Стефанов Бинев – управител “КАМАКОРЕКТ” ЕООД, ЕИК 200668560, гр. Варна 9010, район Приморски, ул. Петър Райчев № 4, вх. Ж, ет. 3, ап. 152, г-н Десислав Димитров Серафимов – управител “КЪТ АУТ” ЕООД, ЕИК 201704073, гр. Варна 9020, район Младост, жк Младост, бл. 147, вх. 5, ет. 1, ап. 56, г-н Тодор Йорданов Тодоров – управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № 1002-469/12.11.2019г. на Кмета на Община Девня