Версия за печат

02317-2019-0006

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер РК-06-842 от дата 16.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 124140855

BG332, ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I-ДОБРИЧ ЕООД/ДКЦ I-ДОБРИЧ ЕООД, ул.Димитър Петков №3, За: инж.Милена Костадинова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601474;0879 229891, E-mail: m.kostadinova.dkc@gmail.com, Факс: 058 601610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc1dobrich.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dkc1dobrich.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Търговско дружество

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на медицински изделия за офталмология за нуждите на „ДКЦ – І Добрич”ЕООД по номенклатурни единици

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка на медицински изделия за офталмология за нуждите на „ДКЦ – І Добрич”ЕООД по номенклатурни единици с CPV:33731110.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 14574 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Със Заповед на Управителя на ДКЦ I-Добрич ЕООД №РК-12-075/02.09.2019г. и Решение №932096/09.09.2019 г., с публикувано Обявление за поръчка в РОП с вх.№932099/09.09.2019г. бе открита обществена поръчка - публично състезание по реда на чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП, с предмет: Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за Клинична лаборатория и Лаборатория по микробиология, медицински изделия - интраокулярни лещи и консумативи за Очен сектор, рентгенови филми и консумативи за Образна диагностика, лекарствени средства и медицински изделия за ДКЦ I-Добрич ЕООД по обособени позиции. С решение №РК-12-112/11.11.2019г. бе прекратена процедурата по Обособени позиции №24,№25,№26,№27,№30,№31,№32,№33 и №37 на основание чл.110, ал.1,т.1 от ЗОП тъй като няма подадени ценови предложения. На основание чл.182, ал.1,т.2 от ЗОП Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначалните условия не са променяни съществено.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 932096 от 09.09.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02317-2019-0005

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Мариян Иванов Ананиев

VIII.2) Длъжност

Управител