00565-2019-0005

BG-Дупница:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 9 от дата 13.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 109501412

BG415, МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД, град Дупница, Ул. Свети Георги №2, За: Боян Авджийски, България 2600, Дупница, Тел.: 00359 879881049, E-mail: mbaldupnitsa@gmail.com, Факс: 02 9759011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mbal.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медицински консумативи за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от възлагането й при периодично извършващи се доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата обхваща 22 броя обособени позиции, някои от които включват подпозиции. Офертите могат да се подават: - за цялата процедура - за една или повече обособени позиции. Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция. Участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти. Участниците следва да представят мостри на предлаганите медицински консумативи, доказващи съответствието на оферираните продукти със заложените в техническата спецификация параметри. Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния срок за получаване на офертите. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, подпозиция или номенклатурна единица, за която се представят, производителят и да е поставен фирмен знак на участника. Мострите се предават в деловодството на лечебното заведение, гр. Дупница 2600, ул. „Свети Георги“ №2. Предлаганите медицински консумативи следва да отговарят на минималните изисквания, заложени в спецификацията, изготвена от Възложителя. Към техническото си предложение всеки участник следва да приложи приемо-предавателен протокол за представени мостри.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 304979.6 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Иницииращ доклад с Вх. №4385/20.11.2019 г. от Д-р Крум Бонев - Медицински Директор, Маргарита Лазова – Главна медицинска сестра и Христинка Стоянова - Консултант по управление на здравните грижи, относно заявяване на необходимостта от провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на медицински консумативи за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД за срок от 24 месеца.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3, във връзка с чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мария Иванова Жайгарова

VIII.2) Длъжност

Прокурист