01200-2019-0011

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

66. Застрахователна и/или осигурителна дейност


Решение номер 07-00-129-1 от дата 13.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Калоян Стаматов, България, България 1040, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: k.stamatov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/predostavyane.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Метрология


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Български институт по метрология за 2020 г

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и „Гражданска отговорност” на МПС, предоставени за управление на БИМ, застраховки „Професионална отговорност“ на специфични дейности на БИМ , Групова застраховка „Злополука" за служителите, извършващи дейности с повишен риск", Медицински застраховки при пътуване в чужбина на служителите и застраховка на недвижимо имущество, предоставено за управление на БИМ“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на обществената поръчка не налага разделянето на същата на обособени позиции, тъй като предметът включва един вид услуга. Услугите, предмет на поръчката са взаимно свързани по своята същност и позволяват изпълнението им от един изпълнител, тъй като възлагането им на различни изпълнители е икономически неоправдано като в същото време това не възпрепятства конкуренцията между отделните участници. По този начин ще се гарантира постигане на възможно най-оптимално финансово предложение, постигайки максимална ефективност от гледна точка на разходването на средства и администрирането на процесите.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 41000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Тази процедура отговаря в едновременно на ценовите параметри, заложени в чл. 20, ал. 2 от ЗОП и същевременно дава възможност на всеки заинтересован икономически оператор да участва в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, т.1 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Паун Атанасов Илчев

VIII.2) Длъжност

и.д. председател на БИМ