00033-2019-0001

BG-Сливен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер РД-01-67 от дата 12.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 119002144

BG342, Център за спешна медицинска помощ-Сливен, бул. Христо Ботев 1 А, За: Д-р Василиса Симеонова Ковачева, България 8800, Сливен, Тел.: 044 624050, E-mail: csmpsliven@abv.bg, Факс: 044 624050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-sliven.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП-Сливен

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП-Сливен

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на поръчката включва една дейност-доставка на един вид стока, което е мотив изпълнението на обществената поръчка да бъде възложена на един изпълнител, без да е необходимо да се обособяват позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 117900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка са включени, в списъка, одобрен от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането и да се осъществят в най-кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление, по реда предвиден в чл 79 ал. 1 т. 7 от ЗОП, а именно: чрез покупка на стоки обект на търгуване в стокови борси, се гарантира и спазване на основната цел на закона- осигуряване на ефективност на при разходването на бюджетните средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РД-01-67 от 12.12.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на сесии на "Софийска стокова борса" АД и при условията на чл. 79 ал 1 т 7 от ЗОП. Договорът за доставката се сключва по реда на ЗСБТ, чрез борсов посредник на основание сключен договор за борсово посредничество.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197 ал. 1 т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Василиса Симеонова Ковачева

VIII.2) Длъжност

Директор на ЦСМП Сливен