00035-2019-0014

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

5. Хидроинженерство


Решение номер РД-05-622 от дата 12.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615043

BG412, Община Костинброд, ул. Охрид, №1, За: Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и главен юрисконсулт или Теодора Гогова - зам.-кмет Икономическо развитие, инженерна инфраструктура и Оперативни програми и проекти, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359 72168712; 00359 72168719, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359 72168777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/23228.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд, с три обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд. Настоящата обществена поръчка има 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“, Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд“, Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“. Извършването на услугата, включва всички дейности по упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на разработените проекти: 1.Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003 г. с последващите изменения и допълнения);2. Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др., и информиране на възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне; 3. Контрол на строителния процес за съответствието на Строежите с действащите норми и правила за изпълнение на строително-монтажни работи и за спазване на изискванията по чл. 169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР на строежите; 4. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; 5. Управление на изпълнението на строителството; 6. Заверка на екзекутивната документация; 7. Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежа е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на настоящия Договор; 8. Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ; 9. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; 11. Изготвяне на Техническия паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.; 12. Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация; 13. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

2

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 120000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Въз основа на извършено пазарно проучване ПК-2019-16 е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 120 000,00 лева без ДДС. Като взехме в предвид, че прогнозната стойност на поръчката, в това число възложените през изминалата година и планираните през настоящата бюджетна година услуги за строителен надзор са в границите на чл. 20. ал.1, т. 1, б. „б“. от Закона за обществените поръчки и че естеството на настоящата обществена поръчка позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на специфични процедури, считаме че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез „Открита процедура ”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

адрес на публикуване на относимата информация в Профила на купувача, в преписка ОП-2019-13, на адрес: http://kostinbrod.bg/archives/23228. Обособена позиция 1, Обособена позиция 2 и обособена позиция 3 се възлагат при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки, а именно за същите не е осигурено финансиране. Очаква се финансиране да бъде осигурено от общинския бюджет на Община Костинброд или от други източници. Изпълнението на тези обособени позиции ще започне след осигуряване на финансиране и ако финансиране бъде осигурено. В изпълнение на чл.114 от ЗОП, това обстоятелство се оповестява в обявлението и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва: - Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg - Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67 Телефон: 02/ 940 6331 Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ -Относно задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 02/ 8119 443

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1, във връзка с чл.100, ал.3 от Закона за обществените поръчки, в 10 дневен срок от изтичане до 14 дни от публикуване в РОП на обявлението.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Костинброд