Версия за печат

01271-2017-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул. Княгиня Мария Луиза 88, За: Райна Сотирова, България 1202, София, Тел.: 02 9218036, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РСР17-РД93-6 от 13.06.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01271-2017-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен в детски заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика”, както следва:ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза” , гр.София, ул.Родопи №8; ДГ 199 „Сарагоса”, гр.София, ул. “Струга” № 15 А; ДГ №53 „Дядовата ръкавичка”, гр.София, ул.”Иван Тургенев” № 101; ДГ №118 Усмивка”, гр.София, ул.”Тайга” №29; ДГ №63 „Слънце”, гр.София, ул.”Стария кладенец” №2; ДЯ №70 „Мечо Пух”, гр.София, ул. “Ком” № 24. Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни продукти и хигиенните материали, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско техническо одобрение или Признати национални технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган.Пълното описание е дадено в Техническа спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РСР17-ДГ55-29/14.09.2017г. История от 14.09.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МАКРОН ООД, кв. Враждебна, ул. 8 № 26 Б, България 1000, София, Тел.: 02 8406192, E-mail: makron@makron.org, Факс: 02 8406196

Интернет адрес/и:

URL: www.makron.org.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хигиенно-санитарни материали за нуждите на детските заведения и ясла на територията на СО-район "Сердика".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
82000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

25.11.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
32930.35 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.12.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Тодор Славов Кръстев
VII.2)
Длъжност: Кмет на СО-район "Сердика"