00859-2019-0011

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

26. Науки за земята (география, геология, геодезия и др.)


Решение номер 536 от дата 09.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет за архитектура, строителство и геодезия, бул. Христо Смирненски № 1, За: инж. Огнян Ганчев, България 1046, София, Тел.: 00359 888751313, E-mail: ogg@abv.bg, Факс: 00359 898456680

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uacg.nit.bg/op/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Публичен възложител, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на експериментално оборудване за нуждите на Национален център по сеизмично инженерство при УАСГ по пет обособени позиции: - Обособена позиция 1. Доставка на оборудване за експериментално изследване при статични и динамични натоварвания и въздействия на конструктивни елементи, сгради, съоръжения и земна основа в лабораторни и полеви условия – хардуер (измервателни усилватели, датчици, кабели за връзка) и съпътстващ софтуер. - Обособена позиция 2. Доставка на оборудване (акселерометри) за изследване поведението на сгради, съоръжения и земна основа при сеизмични и други динамични въздействия в лабораторни и полеви условия. - Обособена позиция 3. Доставка и въвеждане в експлоатация на система за изследване характеристиките на зидарии. - Обособена позиция 4. Доставка на специализирано експериментално оборудване за изследване на бетони. - Обособена позиция 5. Доставка на специализирано експериментално оборудване за обследване на конструкции. включваща 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1. Доставка на оборудване за експериментално изследване при статични и динамични натоварвания и въздействия на конструктивни елементи, сгради, съоръжения и земна основа в лабораторни и полеви условия – хардуер (измервателни усилватели, датчици, кабели за връзка) и съпътстващ софтуер. Обособена позиция 2. Доставка на оборудване (акселерометри) за изследване поведението на сгради, съоръжения и земна основа при сеизмични и други динамични въздействия в лабораторни и полеви условия. Обособена позиция 3. Доставка и въвеждане в експлоатация на система за изследване характеристиките на зидарии. Обособена позиция 4. Доставка на специализирано експериментално оборудване за изследване на бетони. Обособена позиция 5. Доставка на специализирано експериментално оборудване за обследване на конструкции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обхватът и предметът на поръчката включват изпълнението на следните основни дейности: •Доставка на експериментално оборудване за нуждите на стационарната и мобилната лаборатории на Национален център по сеизмично инженерство по Обособени позиции от 1 до 5, описани подробно по вид и количество в техническа спецификация; •Гаранционно обслужване.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 147628.36 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за открита процедура. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП - открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.Жалба може да подаде всяко заинтересувано лице съгласно чл. 198, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р инж. Иван Марков

VIII.2) Длъжност

ректор