Версия за печат

00276-2017-0011

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: Даниела Карабова, България 1700, София, Тел.: 00359 29493251, E-mail: d.karabova@bgpost.bg, Факс: 00359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-18-1 от 02.06.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2017-0011
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 228 от 04.10.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, БКС Запад АД, ул. Ив. Хаджиенев №33, България 1309, София, Тел.: 0359 29203001, E-mail: bks_zapad@abv.bg, Факс: 0359 29209787

Интернет адрес/и:

URL: http://bks-zapad-ad-sofiya.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Северен централен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

04.10.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
200000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
199994.67 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.12.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор