01200-2019-0010

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 07-00-127-1 от дата 05.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Калоян Стаматов, България, България 1040, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: k.stamatov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/dostavka-na-etalonno-i-tehnologichno-oborudvane.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Метрология


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на еталонно и технологично оборудване и специализиран софтуер за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за целите на одобряване на типа

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С предложените за закупуване технически средства и специализиран софтуер за разработка на тестови приложения ще се въведат нови методи за функционално изпитване на софтуер, което от своя страна ще допринесе за удовлетворяване изискванията за метрологична проследимост и достоверност на резултатите, което ще доведе до трайно въздействие от изпълнението на проекта. Модернизацията на технологичните възможности на БИМ ще подпомогне предоставянето на иновативни услуги и ще бъде в подкрепа на българските производители, като се постигне максимален ефект от направените инвестиции. Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на иновационната активност чрез: • подобряване на бизнес средата и инфраструктурата по качеството; • увеличаване на производителността на предприятията; • ускоряване въвеждането на нови технологии в производството; • дългосрочни конкурентни предимства на българските производители при разработването и пускането на пазара на нови средства за измерване. Предвиденият специализиран софтуер не попада в хипотезата за изпълнение на изискванията на Наредбата за спазване на общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги т.е. не е свързан към дейности за изграждане и/или надграждане на информационни системи и софтуерни компоненти, в т.ч. регистри, интернет страници, вътрешни информационни системи, потребителски интерфейси към съществуващи системи, системи за предоставяне на електронни административни услуги и за електронен документооборот. Специализираният софтуер е свързан с дейности по управление на средства за измерване. Основната цел на настоящата поръчка е доставка на оборудване и специализиран софтуер за разработване на тестови приложения за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за целите на одобряване на типа, съгласно Техническа спецификация и пускане в експлоатация на оборудването и софтуера. Информация относно целите, дейностите и съдържанието на проекта може да се намери на следния електронен адрес: http://www.bim.government.bg/bg/view/proekti/operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost/dogovor-bg16rfop002-2011-0001-s01-proekt-predostavyane-na-podobreni-uslugi-i-osiguryavane-na-blagopriyatna-biznes-sreda-posredstvom-modernizatsiya-dooborudvane-i-razshiryavane-obhvata-na-deynost-na-izpitvatelni-laboratorii-v-balgarski-institut-po-metrologiya

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

договор BG16RFOP002-2.011-0001-СО1 по проект „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“ финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Нецелесъобразно е разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Доставките, предмет на поръчката са взаимно свързани по своята същност и позволяват изпълнението им да се извършва от един изпълнител, което предполага неразделянето на предмета в обособени позиции, тъй като възлагането на услугите на различни изпълнители е технически и икономически неоправдано. При възлагане на обществената поръчка на един изпълнител ще се постигне максимална сигурност, бързина на изпълнението, което от своя страна, няма до доведе до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 145833 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, т.1 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Паун Атанасов Илчев

VIII.2) Длъжност

и.д. председател на БИМ