Версия за печат

00136-2019-0001

BG-Ямбол:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер РД-01-82 от дата 05.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 128019541

BG343, Център за спешна медицинска помощ-Ямбол, ул.Панайот Хитов №30, За: Ирина Гинева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661806, E-mail: csmp@infotel.bg, Факс: 046 661805

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на автомобилно гориво ,чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП Ямбол

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на дизелово гориво 107000л. и безоловен бензин А-95Н-3800 л.за нуждите на автомобилите на ЦСМП Ямбол , включително и на неговите филиали на територията на общини: Ямбол,Елхово,Болярово,Стралджа и Тунджа ,чрез карти за безналично плащане за период от две години.Количествата са прогнозни и Възложителят не е задължен да ги изкупи изцяло.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не са налице основанията по §2 т.29от ДР на ЗОП за разделяне на предмета на обществената поръчка на обособени позиции.Стоките , предмет на доставката са еднородни и възлагането им на различни доставчици би затруднило обслужването на автомобилния парк на Възложителя,още повече , че стоките предмет на доставката се предлагат от всички доставчици на горива.Възлагането на обществената поръчка за доставка без обособени позиции, в случая не нарушава принципа на свободната конкуренция и не води до необосновано предимство или ограничаване на участието на стопанските субекти в процедурата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 212367 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стоките,предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списъка , одобрен от Министерски съвет , по предложение на Министъра на финансите.Изборът на този вид процедура ,дава възможност подготовката и протичането и да се осъществят в най-кратки срокове,при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност , свободна и лоялна конкуренция,равнопоставеност на участниците,и недопускане на дискриминация,гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.Наред с това , при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление,по реда предвиден в чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП , а именно чрез покупка на стоки обект на търгуване в стокови борси , се гарантира и спазване на основната цел на закона- осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Съгласно чл.65 ал.1, т.2 от ППЗОП, Възложителят няма да приложи чл.64 ал.2 и 3 от ППЗОП - не изготвя и не изпраща покани за участие в процедурата , поради това че договорът ще се сключи по чл.79 ал.1,т.7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на сесии на "Софийска стокова борса " АД и при условията на чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП.Договорът за доставката се сключва по реда на ЗСБТ , чрез борсов посредник , на основание сключен договор за борсово посредничество.Горивата трябва да отговарат на изискванията и техническите спецификации посочени в поръчките-спецификации.Условията на изпълнението са посочени в поръчките спецификации.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.5 буква "а"от ЗОП - в 10 дневен срок от публикуване на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Никол Ковачева

VIII.2) Длъжност

Директор