Версия за печат

00035-2019-0013

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер РД-05-617 от дата 05.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община костинброд, ул. Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - Директор на дирекция ОП, ОП и П и главен юрисконсулт; Теодор Атанасов - старши юрисконсулт; Клавдия Георгиева - зам.-ръководител Общински Инспекторат, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68712; 0721 68720, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 0721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/23403.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата” за зимен сезон 2019 г. - 2020г.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните дейности: - подготвителни работи: технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.; - снегопочистване (патрулно и периодично) на пътища до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; - обезопасяване на пътищата против хлъзгане; - денонощно дежурство на хора и техника през зимния сезон; - събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон. Териториалният обхват е 246 дка (41 км. пътни участъци с ширина от 6 метра), подробно определен в техническите спецификации, за пътни участъци, както следва: 1. път №81011: Костинброд-Пролеша-Хераково; От края на град Костинброд до края на Община Костинброд; 2. път 81012: SFO2404: Драговищица – Голяновци – Житен; От разклона на път II-81 за Драговищица до края на Община Костинброд в посока с.Житен ; 3. път. 81014 SFO2405: Градец – Царичина – Чибаовци: От разклона на път II-81 за Царичина до центъра на с. Царичина; 4. път. 81017 SFO1401: Костинброд – Петърч – Безден: От края на гр.Костинброд до центъра на с. Безден; 5. път. 81018 SFO3407: ІІІ-8102 – с. Дреново От разклона на ІІІ-8102 за с. Дреново до центъра на с. Дреново; 6. път. 81023: път II-81 – с. Понор: От разклона на път II-81 за Понор до центъра на с. Понор; 7. път. 81108: Път за с. Опицвет От разклона на път III-811 за Опицвет до центъра на с. Опицвет; 8. път.81121: Петърч – Храбърско – Гълъбовци: От центъра на с. Петърч до път I-8 / Калотина – София/; 9. път: 16405: Чибаовци – Царичина: От разклона на път III-8102 за мина Чибаовци до мина Чибаовци; 10. път. М1: Голяновци – Костинброд: От кръстовището за Костинброд на път 81012 до границите на гр. Костинброд;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Територианният обхват и спецификата на изпълняваните дейности, предопределя целесъобразността, изпълнителят да бъде един, с оглед стриктен контрол по възлагане и приемане на изпълнението, във връзка прилагания организационен план, нормативно определен като задължителен и съгласуван с държавни органи по контрол на • Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата – Национална Агенция „Пътна инфраструктура“ – 2009 г- дял IV „Зимно поддържане”. • НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата- Глава четвърта „Видове, обхват и технология на работите за зимно поддържане на пътищата“. • Инструкция № 3 от 18.07.2007г. за реда на осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия - Раздел VIII „Действия при обилни снеговалежи“. • Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и подзаконова нормативна уредба към него; • Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и подзаконова нормативна уредба към него; • Закон за движение по пътищата (ЗДП)] и с оглед източника на финансиране: държавна целева субсидия за конкретния зимен експлоатационен период.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 190000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на прогнозна стойност не по-голяма от 280 000 лева без ДДС, Възложителят прилага процедурите по по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП. В случая, прогнозната стойност на обществената поръчка е 190 000.00 (сто и деветдесет хиляди) лева без ДДС, т.е. не е надвишен е прага, посочен в чл. 20, ал. 1, т. 1, буква «б» от ЗОП. С оглед на това и предвид обстоятелството, че не са налице основания за провеждане на пряко договаряне, както и че не са налице основанията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Този ред за възлагане в най-голяма степен гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респ. да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.178, ал.4 и ал.5 от ЗОП, възложителят прилага съкратени срокове за получаване на оферти, поради естеството на възлаганите дейности и факта, че остатъчния финансов ресурс по изпълнявания договор №185/27.11.2018 г., сключен след открита процедура по ЗОП и в същия териториален обхват е недостатъчен, за обезпечеване на дейностите по зимно поддържане на проходимостта на пътните участъци, в обхвата на обществената поръчка до края на започналия през м.11. 2019 г. зимен експлоатационен сезон и до 31.03.2020 г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срока за подаване на жалби е съобразно нормата на чл. 197, ал.1, т.4, във връзка с чл.178, ал. 4, пр.2 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Костинброд