Версия за печат

00546-2019-0014

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер З-321 от дата 05.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле № 6,, За: Наталия Карагьозова, Росица Хрситова, България 1756, София, Тел.: 0359 28076355, E-mail: nkaragyozova@sbaloncology.bg, Факс: 0359 28706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sbaloncology.bg/index.php/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на движимото и недвижимо имущество на болницата, осигуряване на пропускателен режим в сградите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД и извършване на услугата „СОТ“ на постовете по входовете, абонаментно обслужване на системите за контрол на достъп и видеонаблюдение

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на движимото и недвижимо имущество на болницата, осигуряване на пропускателен режим в сградите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД и извършване на услугата „СОТ“ на постовете по входовете, абонаментно обслужване на системите за контрол на достъп и видеонаблюдение=

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на дейностите по предмета са взаимосвързани. Възложителят счита, че с възлагането на поръчката на един изпълнител ще се постигне максимална ефективност, съгласуваност и единство в действията при възникване на обстоятелства, водещи до неправомерни посегателства върху движимото и недвижимо имущество на възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 169457.76 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица когато обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2. В конкретния случай, предвид прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка, е приложима разпоредбата на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Асо София ООД ЕИК: 21692528; Вадим ООД ЕИК: 040357088; Люкрим Гард ЕИК: 130439196

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор