01270-2019-0008

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

29. Ландшафтна архитектура...


Решение номер РПД19-РД93-22 от дата 03.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270530

BG411, Столична община - район Подуяне, Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51, За: Станислава Стоянова, България 1517, София, Тел.: 02 8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.poduiane.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: Местен орган на изпълнителната власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на Зона А“: ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“. Обособена позиция № 2 – „Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на Зона Б“: ж.к. „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите включват биологично и битово почистване и поддръжка на градини, зелени площи разположени в междублоковите пространства в район „Подуяне“. Изпълняват се по възлагане на дейности /единични манипулации/ за поддържане на тревни площи, дървесна и храстова растителност, алеи и други паркови елементи на обекти на зелената система на район „Подуяне“, включващо: косене на тревни площи, събиране и извозване на окосената трева, резитба на храсти, подраст и издънки, отсичане на дървета, събиране на шума, поддържане на чистотата и извозване на събрани отпадъци, тесане на алеи и площадки, грапане на тревни площи, изкореняване /раздробяване/ на дънери, затревяване, засаждане на декоративна храстова и дървесна растителност и др. Територията на район „Подуяне“ е разделена на две обособени позиции за две зони с обща приблизителна площ 800 дка., както следва: -Обособена позиция „Зона А“: ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ – 494.60 дка -Обособена позиция „Зона Б“: ж.к. „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“ – 305.20 дка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 833333.4 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възлагането на обществената поръчка е при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като за изпълнението й не е осигурено финансиране. Изпълнението на дейностите ще започне след осигуряване на финансиране, за което възложителят ще уведоми писмено изпълнителя. Възложителят може да не възложи дейностите в пълен обем, съобразно отпуснатия годишен финансов редурс за тази дейност.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ева Михайлова Митова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Столична община - район "Подуяне"