Версия за печат

02709-2019-0109

BG-Видин:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер 6 от дата 02.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760123

BG311, Териториално Поделение Държавно Горско Стопанство при Северозападно Държавно Предприятие гр.Враца, ул.Яворов №1,ет.4, За: Биляна Илиева, България 3700, Видин, Тел.: 0884 248645, E-mail: dlvidin@abv.bg, Факс: 094 600988

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191202wvGt12000413.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост,съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на резервни части за МПС,за срок от 36месеца за нуждите на ТП ДГС Видин"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили ,необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП ДГС Видин за срок от 36месеца,съгласно техническа спесификация към документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на доставката не предполага обособяването на позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП,жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Радослав Любомиров Николов

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДГС Видин