Версия за печат

01200-2019-0009

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 07-00-125-1 от дата 29.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Калоян Стаматов, България 1040, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: k.stamatov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/izrabotvane-na-nositeli-na-znatsi-marki-za-zalepvane-udostoveryavashti-rezultatite-ot-kontrola.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Метрология


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изработване на носители на знаци: марки за залепване, защитни стикери и стикери УБП"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изработване на носители на знаци: марки за залепване, удостоверяващи резултатите от контрола на средствата за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10.2003 г., стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се предвиждат обособени позиции. Отделянето на различните носители на знаци, включени в предмета на поръчката, в самостоятелно обособени позиции не е целесъобразно, тъй като възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за възложителя при изпълнението на обществената поръчка. Съобразно специфичния предмет на дейност на възложителя нуждите му от всички видове носители на знаци са основна предпоставка за извършване на дейността му. Тъй като за тази дейност са необходими всички гореописани носители на знаци, е обосновано неразделянето на обособени позиции на предмета на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 206550 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 265949.15 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

1.“Изработване на знаци (марки за залепване), удостоверяващи резултатите от контрола на средства за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10.2003 г. стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП за 2019 г.” - сключен Договор № ДОГ-1-1/07.01.2019 г. на стойност 15 420 лв. без ДДС - по реда на чл.20,ал.4 ЗОП; 2.“Изработване на носители на знаци: марки за залепване, удостоверяващи резултатите от контрола на средствата за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10.2003 г. стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП за 2019 г.” - сключен Договор № ДОГ-18-1/08.04.2019 г. на стойност 41 979,12 лв. без ДДС - по реда на чл.20,ал.3 ЗОП.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП – възлагането ще се осъществи чрез процедурата публично състезание,, предвид размерът на прогнозната стойност на обществената поръчка, както и като се отчете факта, че през изтеклите 12 месеца БИМ е сключил следните договори за изработка на макри за залепване /обособени позиции възложени като самостоятелни поръчки/: 1.Договор № ДОГ-1-1/07.01.2019 г. на стойност 15 420 лв. без ДДС - по реда на чл.20,ал.4 ЗОП; 2.Договор № ДОГ-18-1/08.04.2019 г. на стойност 41 979,12 лв. без ДДС - по реда на чл.20,ал.3 ЗОП; Ето защо процедурата публично състезание отговаря в едновременно на ценовите параметри, заложени в чл. 20, ал. 2 от ЗОП и същевременно дава възможност на всеки заинтересован икономически оператор да участва в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Паун Атанасов Илчев

VIII.2) Длъжност

и.д. председател на БИМ