Версия за печат

00360-2019-0031

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер З-271 от дата 29.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост на медицинска апаратура” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД по обособени позиции “

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост на медицинска апаратура по номенклатурни единици/групи ном. ед. от обособени позиции №1, №2, №4 и №5 от проведената открита процедура със същия предмет, за които не са били подадени оферти за участие или подадените оферти са били неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са променени. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” – Приложение № 1 към документацията, медицинска апаратура, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. Цената на вложените резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 551568.37 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. За обособените позиции, предмет на настоящата поръчка не са подадени оферти за участие или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са променени. При наличие на тези обстоятелства, съгл. чл.79, ал.1, т.1, възложителите могат да проведат процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

МЕДИЛОН ЕООД ЕИК: 121600953, НОВИМЕД КАРДИО ЕООД ЕИК: 204128693, ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД ЕИК: 201090465, ПРОКОЛ ЕООД ЕИК: 115834072, СТЕРИМЕД-93 ООД ЕИК: 40923312, ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД ЕИК: 130824861, ЛКБ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕИК: 121250645, МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД ЕИК: 200600292, ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕИК: 130747087, ХРОМА ООД, ЕИК: 121005959, ХЕЛИКС МЕДИКЪЛ ЕООД ЕИК: 130940353, МЕДИЛАБ ЕООД ЕИК: 131443308, РСР ЕООД ЕИК: 121706547, САНИ МЕД ЕООД ЕИК: 121427533, РЕНТГЕНОВА АПАРАТУРА ЕООД ЕИК: 130494890, АСМ2 ЕООД ЕИК: 121327440, Смарт Ко ЕООД ЕИК: 030232606, АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК: 200123131, ХРОМАТЕХ ЕООД ЕИК: 131414121, Алкон България ЕООД ЕИК: 131168837, ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД ЕИК: 130284625, БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ООД ЕИК: 121363707, АДИТУС ЕООД ЕИК: 130628154, БУЛБИО ЕЛЕКТРОНИКС ООД ЕИК: 131039625, Илан Медицинска Апаратура ООД ЕИК: 103597142, Диамед ООД ЕИК: 121062052, АКВАХИМ АД ЕИК: 200984964, ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД ЕИК: 814181757, ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕИК: 107516166, АКВАМЕДИКА ЕООД ЕИК: 201539700, ЕЛ ДОРА ЕООД ЕИК: 121126327, КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕИК: 040206912, C&T БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 831131023, ЕМИКРОН ЕООД, ЕИК 201110957, ЕМИДО ЕООД ЕИК: 130636083, ФЬОНИКС Фарма ЕООД ЕИК: 203283623, ЕЛТА 90М ООД, ЕИК: 130469816

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: З-153 от 20.06.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00360-2019-0018

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата на договаряне по чл. 18, ал. 1, т.8-10 и 13.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор