Версия за печат

00022-2019-0011

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер А-2293 от дата 27.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, За: София Бечева - главен експерт, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20341, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 03316 5156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190827NQlC1710849.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Приготвяне и доставяне на храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчката: „Приготвяне и доставяне на храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград”. Местата на изпълнение на поръчката са на територията на община Асеновград, както следва: •Домашен социален патронаж - гр. Асеновград, бул. “България“ №25; •Домашен социален патронаж - диабетично болни лица - гр. Асеновград, бул. “България“ №25; •Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - гр. Асеновград, ул. „Копринарска“ №12; •Дневен център за деца с увреждания - гр. Асеновград, пл.“Бански“ №1; •Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр. Асеновград, ул. „Хан Аспарух“ №28 г; •Комплекс за социални услуги „Гергана“ - село Нареченски бани, ул. „Младост“ №1. Храната се приготвя и доставя ежедневно по предварително зададено седмично меню и заявка от социаните заведения, съгласно определените рецептурници и техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще гарантира постигането на оптимален процес на управление на целия договор и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем, което предвид характера на услугите следва да се окачестви като обстоятелство от съществено значение. Изпълнението на поръчката без разделяне на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат. Също така предвид горното, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно и би се отразило негативно на ефективността при изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 998765.62 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За Възложителят е налице правната възможност да избере изпълнител на посочената обществена поръчка чрез пряко договаряне с определени лица, тъй като обществената поръчка е за услуга по Приложение №2 и е на стойност по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Услугата е по Приложение №2 с код по CPV 55521200-0 услуги, свързани с доставка на храна.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „ДИДИ ЕМ 11“ ООД, БУЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ 7, ГР. ПЛОВДИВ 2. „БЯЛАТА ВОДЕНИЦА“ ЕООД, УЛ. „БЯЛАТА ВОДЕНИЦА“ 25 , ГР. АСЕНОВГРАД 3. „РАИД - РАИМ КЮЛДЖЕВ“ ЕООД, УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ 8, С. ТОПОЛОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП. Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация (чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП).

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Теньо Николов Манолов

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Асеновград, оправомощен със Заповед № А-2217/14.11.2019 год. на д-р Христо Грудев - Кмет на Община Асеновград