00974-2019-0005

BG-Видин:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 296 от дата 20.11.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 815123415

BG311, Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД, ул.Широка 18, За: Снежана Бадева, България 3700, Видин, Тел.: 094 601071, E-mail: snejana.badeva@vik-vidin.com, Факс: 094 601079

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik-vidin.com/?p=9857.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД , обособена в две самостоятелно обособени позиции : ОП1 – Избор на доставчик на средно напрежение и координатор на балансираща група - обхвата на поръчката включва девет бр. обекти , подробно описани в техническата спецификация ОП2 - Избор на доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група - обхвата на поръчката включва 21 бр. обекти , подробно описани в техническата спецификация. Посоченото количесто е както следва : общо за цялата обществена поръчка : 3920 MWh, от които прогнозно количество за ОП 1 - 2400 MWh и прогнозно количество за ОП 2 1520 MWh . Посоченото количество е прогнозно и не е обвързващо за Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 576696 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е рамките на стойностните прагове посочени в чл. 20 , ал.2 , т. 2 , вида на процедурата е публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба са посочени в чл. 197 , ал.1 , т. 1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Георги Владимиров Владов

VIII.2) Длъжност

Управител