Версия за печат

01075-2019-0014

BG-Сливен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

16. Химически технологии


Решение номер РД-07-485 от дата 22.11.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 829053806

BG342, Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, бул. Шести септември № 27, За: Боряна Вълчева, България 8800, Сливен, Тел.: 044 662885, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vik.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://goo.gl/nzU259.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на химически реагенти /полиелектролити - флокуланти/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси "Хубер" за нуждите на ПСОВ Сливен към “ВиК - Сливен” ООД”, гр. Сливен"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на химически реагенти /полиелектролити - флокуланти/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси "Хубер" за нуждите на ПСОВ Сливен към “ВиК - Сливен” ООД”, гр. Сливен. Доставката на флокуланти ще се осъществява по преценка на Възложителя, в зависимост от моментната необходимост, определена на база постъпващите водни количества в ПСОВ и качествения състав на обработваната вода.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, тъй като стоките, предмет на поръчката, могат да бъдат доставени от един доставчик, и възложителят желае да достигне еднаква, максимално добра организация и контрол по доставките на флокуланти, както и постигане на по-голяма икономичност при разходването на средствата, поради което е целесъобразно изпълнението да се извършва от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 210000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Севдалин Рашев Рашев

VIII.2) Длъжност

Управител