Версия за печат

01200-2019-0008

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 07-00-119-1 от дата 21.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Калоян Стаматов, България 1040, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: k.stamatov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/modernizatsiya-dooborudvane.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Метрология


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология”, по обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва доставка на технологично оборудване, както следва: 1. Обособена позиция № 1 - Ампула с реперна точка на живак към националния еталон за температура - 1 бр., Ампула с реперна точка на индий към националния еталон за температура, 1 бр., Ампула с реперна точка на калай към националния еталон за температура- 1 бр.,Нискотемпературна вана за националната лаборатория за температурни измервания - 1 бр., Среднотемпературна вана за националната лаборатория за температурни измервания - 1 бр., Високотемпературна вана за националната лаборатория за температурни измервания - 1 бр., Камера за относителна влажност на въздуха за националната лаборатория за температурни измервания - 1 бр. Обособена позиция № 2 - Многофункционален еталонен калибратор на ел. величини - 1 бр., Обособена позиция № 3 - Прецизна маслена вана (с минерално масло)- 1 бр., Обособена позиция № 4 -Еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор) 1 0,1 x 10-6/°C - 1 бр., Еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор)1 2 x 10-6/°C- 3 бр.,Еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор)100 - 1 бр., Еталонна едностойностна мяркa за съпротивление (резистор)10 к - 1 бр. , Обособена позиция № 5 - Eлектрометър - 1 бр., Обособена позиция № 6 - Дигитайзер - 1 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор № BG16RFOP002-2.011-0002-C01 от 14.02.2019 г. по Проект „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология“, сключен по Процедура BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)“ по Приоритетна ос 2 Инвестиционен приоритет, 2.2 Капацитет за растеж на МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 592916.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най­голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Златко Емилов Халваджиев

VIII.2) Длъжност

главен секретар на БИМ, възложител съгласно Заповед № А-439-1/19.11.2019 г. на и.д. председателя на БИМ