Версия за печат

00859-2019-0009

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 480 от дата 21.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет за архитектура, геодезия и строителство, бул. Христо Смирненски № 1, За: Стефан Кръстанов ЕОП и инж. Венцислав Иванов - Ръководител сектор УОБ, България 1046, София, Тел.: 0359 8665086, E-mail: gfa2@abv.bg, Факс: 0359 9634176

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uacg.nit.bg/dogovariane/hrani-uob-semkovo-2019.html.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ учебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.14 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия - УСБ – Семково“ по 9 (девет) обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на университета по архитектура, строителство и геодезия - УСБ – Семково по 9 (девет) обособени позиции, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документаията

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 137580 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителя е прекратил обявената обществена поръчка с предмет: Доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на столовете на УАСГ към сектор “Студентски столове” в гр. София и нуждите на стола в УСБ – Семково“, идентификационен номер в РОП: 00859-2019-0003, Обявление за поръчка № 909491/25.04.2019 г. Поръчката е открита с Решение № 184/24.04.2019 г. на ректора на УАСГ като открита процедура по чл. 18, ал.1, т. 1 от ЗОП. В обявеният срок за получаване на оферти – 05.06.2019 г. за обособени позиции № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 не е постъпила нито една оферта. С Решение № 332/01.08.2019 г. на ректора на УАСГ процедурата е прекратена в частта за Обособена позиция № 12, Обособена позиция № 13, Обособена позиция № 14, Обособена позиция № 15, Обособена позиция № 16, Обособена позиция № 17, Обособена позиция № 18, Обособена позиция № 19 и Обособена позиция № 20. Решението е влязло в сила. В тази връзка за Възложителя възниква възможност да проведе процедура на договаряне без предварително обявление, като оправи покана за участие до "Банско фууд" ЕООД, ЕИК: 202023252, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Банско, гр. Банско 2770, ул.”Патриарх Евтимий” No 16, да представi документи за участие за една, за повече или за всички обособени позиции от посочената процедура.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. "Банско фууд" ЕООД, ЕИК: 202023252, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Банско, гр. Банско 2770, ул.”Патриарх Евтимий” No 16

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 184 от 24.04.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00859-2019-0003

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката са посочени в документация за участие, която е неразделна част от поканата за участие в настоящата процедура. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,за когото са налице обстоятелствата: по чл.54 , ал. 1 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП и на основание чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛ), свързани лици и за които са налице обстоятелствата по чл.69 от от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Изисквано минимално/ни ниво/а за технически възможности: 1. Участникът трябва да е изпълнил дейностти с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата съобразно всяка обособена позиция. 2.Участникът трябва да разполага с технически лица, които отговарят за контрола на качеството.3. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Под инструменте , съоръжания и техническо оборудване, участника трябва да докаже наличието на: - минимум 1 /едно/ собствено, наето или чрез използване на трети лица моторно превозно средство, което да притежава санитарно разрешително - превоз на хранителни продукти от животински произход /когато е приложимо/ по чл.246 от ЗВМД, издадено от ОБДХ; - минимум 1 /един/ собствен или нает обект за търговия, който да притежава удостоверение по чл.12 от ЗХ за регистрация на обекта за производство /търговия за всички видове хранителни продукти, за които участника представя офертата си. 4. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НССР система за управление безопасността на храните или еквивалент - да представи копие от валиден сертификат за управление качеството или еквивалент. 5. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, съгласно EN ISO 9001-2008 или еквивалент, покриващ предмета на поръчката. 6. Участникът трябва да прилага системи за управление на безопасност на храните, съгласно EN ISO 22000-2005 или еквивалент, покриващ предмета на поръчката. Участниците декларират съответствието с критерий за подбор само като попълват съответния раздел в еЕЕДОП. Документи, които се представят при поискване от Комисията в хода на процедурата – в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП и при подписване на договор от избрания изпълнител: - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки; - списък на техническите лица, включително тези, които отговарят за качеството; - декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на обществената поръчка; - копие на удостоверение за регистрация за превоз на хранителни продукти от животински произход/когато е необходимо/по чл.246 от ЗВМД, издадено от ОДБХ; - копие на удостоверение по чл.12 от ЗХ за регистрация на обекта за производство /търговия за всички видове хранителни продукти, за които участника представя оферта; - копие от валиден сертификат за разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните или еквивалент. В случай, че участника представи сертификат по EN ISO 22000-2005, не е необходимо да представи валиден сертификат за разработена и внедрена НАССР система; - копие от валиден сертификат за управление на качеството съгласно EN ISO 9001-2008 или еквивалент. Участникът, избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 3%от стойността на договора в избрана от него форма съгласно чл.111 от ЗОП. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията, както и относно начина на плащане са посочени в проекта на договор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата на договаряне по чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р инж. Иван Марков

VIII.2) Длъжност

ректор на Университет за архитектура, строителство и геодезия