Версия за печат

01389-2019-0008

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 16 от дата 15.11.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2019/procedura-po-zop-01389-2019-0008.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Покупка на газозарядна станция – втора употреба, захранвана от тръбопровод, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Касае се за доставка чрез покупка на вече изградено и използващо се оборудване за газозарядна станция на природен газ, състоящо се от следните елементи: механичен компресор, резервоар за съхранение на газ, автоматичен дозатор (газоколонка) – 2 бр., изсушител, компресорно помещение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като естеството на предмета на поръчката не позволява част от него да бъде разделен и възложен самостоятелно поради обстоятелството, че обекта на поръчката е единна инсталация за зареждане с природен газ на автобусите на ,,Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна. Особено важно е и обстоятел-ството, че евентуалното наличие на обособени позиции би могло да забави едновременното сключване на договори с избраните за изпълнители, а това би довело до затруднения относно зареждане на автобусите собственост на Възложителя с природен газ, а предмета на дейност на Възложителя изисква зареждането им да продължи без прекъсване, което иначе би довело до нарушаване изпълнението на транспортната схема на гр. Варна и затрудняване или прекъсване превозването на пътниците, което ще доведе до срив в транспортния график на община Варна.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 230000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят, който е секторен прилага следната допустима по закон процедура, а именно ,,Пряко договаряне” на основание чл. 182, ал. 1 във вр. чл.79, ал.1, т.3, б. ,,б”, при наличие на законовите предпоставки за това, а именно: Посредством договор за наем на бензиностанция, която е собственост на Възложителя е отдадена под наем. В периода на договора за наем, допълнително е изградена газозарядна станция работеща с природен газ, която не е собственост към настоящия момент на Възложителя. Именно тази газозарядната станция, състояща се от компресор и спомагателни устройства за зареждане с природен газ, предмет на настоящата поръчка, вече изградена и функционираща като елемент от собствената гориво-зарядна станция на Възложителя, където се зареждат още бензин и дизелово гориво, с изтичането на договора за наем следва да бъде приобщена към собствеността на Възложителя. Газозарядната станция е в експлоатация от години и се използва по предназначение - автобусите на ,,Градски транспорт” ЕАД зареждат природен газ от нея. Възложителят отчита и обстоятелството, че персоналът, който работи на гориво-зарядната станция собственост на Възложителя и в която е изграден и самият компресор за природен газ и обслужващите го елементи, са служители на дружеството и са много добре запознати с моментното техническо състояние и възможностите на съоръжението, което използват. Изхождайки от горното Възложителят е избрал процедура ,,Пряко договаряне”, тъй като е видно, че собственикът на газозарядната станция е единственият възможен изпълнител на настоящата обществена поръчка и че в случая липсва друга конкуренция по технически причини. Още повече, че обекта е с най-висока степен на пожарна и взривна опасност и с изключително високи изисквания относно монтаж и демонтаж на неговите елементи, при което подмяната на съществуващата газозарядна станция и елементите от нея с друга такава, аналогична (разбира се втора употреба), би оскъпило неимоверно обществената поръчка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

,,ФАЕНА" ЕООД, ЕИК 121612578

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. Финансиране: Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружество „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна. Всички плащания между страните ще се извършват съгласно клаузите на проекта на договор, а именно: - Авансово плащане - 20 % (двадесет процента) от предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, която ще бъде изплатена до 20 (дваде-сет) календарни дни от датата на подписване на договорът с избраният за изпълнител. - Междинно плащане - 60 % (шестдесет процента) от предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, която ще бъде изплатена до 6 (шест) месеца от датата на подписване на договорът с избраният за изпълнител. - Окончателно плащане - 20 % (двадесет процента) от предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, която ще бъде изплатена в края на срока на договора, но не по-късно от 31.12.2020г. 2. Възложителят не изисква предоставяне на гаранция за изпълнение на договора !!! 3. Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност!!! 4. Възложителят не поставя финансови и икономически изисквания !!! 5. Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности !!! СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА: 1.Опис (образец №1); 2.Заявление за участие в обществената поръчка, подписан от участника (Образец № 2); 3.Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (е-ЕЕДОП) на електронен носител; 4.Декларация на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП (Образец № 3); 5.Предложение за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация-на хартиен носител(Образец № 4); 6.Ценово предложение- оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице(Образец № 5). В ценовото си предло-жение участникът посочва ОБЩА ЦЕНА с цифри и думи.При разминаване между изписаната с цифри и думи цена, за вярна се счита изписаната с думи. Предложената ОБЩА ЦЕНА трябва да включва освен стойността на газозарядната станция и нейните елементи, така и всички разходи на участника за изпълнението на поръчката, включително за техническите средства, транспорт, товарно-разтоварни дейности, мита, еко и пътни такси, печалба и др. обичайни разходи (ако има такива). ДДС се начислява отделно. Образците на документите, техническата спецификация и проекта на договор са публикувани отделно на профила на купувача !!! ВАЖНО !!! Дата и място на провеждане на преговорите: 1. Участника или от упълномощен от него представител се явяват лично на преговорите, които ще се проведат от 11.00 часа на 05.12.2019г. 2. Преговорите ще се проведат в Административната сграда на ,,Градски транспорт” ЕАД, находяща се в гр. Варна ул. „Тролейна” № 48. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.Срок за извършване на доствката - до 15.12.2019г. 2.Срок на действие на договора - 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора. След влизане в сила на настоящото решение Възложителят ще сключи писмен договор с определения за изпълнител след представяне на следните документи: 1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 2. за обстоя-телството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 3.за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", както и следните документи: 1. Декларация, че участникът в процеду-рата не е ,,свързано лице” по смисъла на чл.101, ал.11 във връзка с чл.107, т.4 ЗОП (Образец № 6), 2.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС (Образец № 7), 3.Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ (Образец № 8), 4.Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП (Образец № 9), 5.Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП (Образец № 10).

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ЗЛАТИ ПЕТРОВ ЗЛАТЕВ

VIII.2) Длъжност

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР