Версия за печат

00859-2019-0008

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 456 от дата 12.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет за архитектура, геодезия и строителство, бул. Христо Смирненски № 1, За: Стефан Кръстанов - Експерт обществени поръчки, България 1046, София, Тел.: 02 8665043, E-mail: gfa2@abv.bg, Факс: 02 8665043

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uacg.nit.bg.

I.2) Вид на възложителя

Друг: публичен възложител съгласно чл.5, ал.2, т.14 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва изготвянето на технически проекти, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните подобекти, част от обществената поръчка: Подобект 1 " Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект: Блок 11 – Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София"; Подобект 2 " Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект: Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София"

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

„Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003-0009-С03, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), с референтен BG16RFOP001-3.003 – „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на Приоритетна ос 3 на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020 г.”

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е преценил възможността за разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Съгласно § 29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. След обстойна и задълбочена преценка е решено в предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, да не бъдат включени обособени позиции. Мотив за това решение представлява обективното обстоятелство, че всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка са взаимосвързани и като такива представляват част от изпълнението на един общ обект: "Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003-0009-С03, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), с референтен № BG16RFOP001-3.003 – „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на Приоритетна ос 3 на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020 г.”. Разделянето на дейностите е нецелесъобразно и неефективно, предвид характеристиките и особеностите на предвидените за изпълнение дейности, тъй като ще доведе невъзможност за качествено и срочно изпълнение на поръчката. Целта е да се осигури бързина, ефективност, докато разделянето на поръчката би могло да доведе до различно начало и край на дейностите по поръчката, а оттам и до разминавания при изпълнението и различно въвеждане на строежите в експлоатация. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би създало риск за изпълнението на поръчката, поради възлагането им на различни изпълнители, като последното би било свързано и с различна организация на строителния процес и вероятно с разлика в срока за изпълнение на отделните обособени позиции, а оттам и в цялостният срок за реализация на проекта. С възлагането на обществената поръчка в цялост ще се избегнат именно тези рискове и ще се даде възможност участниците, респ. бъдещият изпълнител максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в срок на възлаганите строителни интервенции. На следващо място, не е маловажен и фактът, че ще се генерира документооборот (актове и протоколи съставяни по реда и при условията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) с много по-голям обем, създаващ излишна административна тежест и забавяне в приемо-предаването, както на отделните подобекти, така и на цялостния обект на строителство. Предвид горното, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението, и ще доведе до риск от просрочие при реализацията на проекта. С възлагането на обществената поръчка без разделянето на обособени позиции, възложителят ще си гарантира: цялостно изпълнение на поръчката, предвидените дейности, предмет на поръчката, респективно да носи отговорност за цялостната гаранционна поддръжка; да се постигне оптимален процес на управление на целия проект и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем. Обособяването в отделни самостоятелни позиции крие риск от невъзможност за срочно изпълнение. Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2223363.18 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за строителство от 270 000 до 10 000 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер 2 223 363.18 лв. ( два милиона двеста двадесет и три хиляди триста шестдесет и три лева и осемнадесет ст.) без включен ДДС. Изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, при спазване на условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради прогнозната стойност на поръчката, която е под 10 000 000 лева без включен ДДС. Възложителят желае максимална прозрачност при възлагането на обществената поръчка и реши да открие публично състезание по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на този вид процедура осигурява публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на възложителя. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, настоящото Решение подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р инж. Иван Марков

VIII.2) Длъжност

Ректор