00546-2019-0013

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер З-286 от дата 12.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, гр. София (УСБАЛО ЕАД), ул. Пловдивско поле № 6, За: Айсел Юсеин, Наталия Карагьозова, Росица Хрситова, България 1756, София, Тел.: 0359 28076355, E-mail: ayusein@sbaloncology.bg, Факс: 0359 28706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sbaloncology.bg/index.php/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на апарат за хеликална терапия Accuray ”Thomo Therapy HAD” с включени труд и доставка на резервни части и вакуумни елементи

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е осигуряване на абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на апарат за хеликална терапия Accuray ”Thomo Therapy HAD”, включващо профилактика/поддръжка на медицинската апаратура, труд, профилактика и поддръжка на базата данни, задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лиценции и софтуерна поддръжка на компонентите на уредбата, включително планиращата система, настройки, калибровки, тестове, подробни изпитвания, контрол на качеството на уредбата и отстраняване на неизправности/повреди, при необходимост и ремонт, както и доставка и монтаж на нови, неупотребявани и оригинални резервни части, вкл. и вакуумни елементи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции, тъй като абонаментното извънгаранционно техническо обслужване, с включен труд и доставка на доставка на резервни части и вакуумни елементи, се отнася до един брой медицинска апаратура, респ. предметът на поръчката е неделим по своята същност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2640000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвид стойността на обществената поръчка, определена съгласно чл. 21 от ЗОП и във връзка връзка чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, Възложителят прилага предвидените в ЗОП правила за Открита процедура, при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки. Провеждането на Открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на публичните средства, както и целта на Закона – защита на обществения интерес и едновременно с това насърчаване на конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно условията на чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на УСБАЛО ЕАД