01020-2019-0002

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

58. Микробиология


Решение номер 2487 от дата 11.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115517517

BG421, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул.Никола Вапцаров № 9, За: д-р Хариета Елкова; адв. Георги Василев; Екатерина Манчева, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603981

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal2pv.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal2pv.com/publics.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява разделянето е на отделно обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 171000.04 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е над 171 000,04 лв. без ДДС и съгл. чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП следва да се проведе процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересувано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Хариета Добринова Елкова

VIII.2) Длъжност

Зам. управител ДЛД в МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД, упълномощена съгласно Заповед № 2115/17.09.2019 г. на управителя на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД.