Версия за печат

00826-2018-0007

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: m.balabaniva@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie/item/516-op-116-opredelyane-na-operator-za-otpechatvane-i-dostavka-na-vaucheri-za-bezplatna-hrana-za-nuzhdi.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-176 от 04.07.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2018-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е за избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 4 лв. и 3 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”. Предмета на обществена поръчка включва: 1.услуга отпечатване на ваучери (купони) за храна; 2.доставка на ваучерите на възложителя; 3.услуга - осигурена от изпълнителя на обществената поръчка възможност за реализация на ваучерите (купоните) в търговски обекти чрез замяна на ваучера срещу храна/хранителни продукти от приносителя на ваучера.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 269 от 19.10.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Идънред България АД, бул. Цариградско шосе № 137, ет. 3, България 1784, София, Тел.: 02 9740220, E-mail: bulgaria@edenred.com, Факс: 02 9740550

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за възлагане на обществена поръчка за отпечатване и доставка на ваучери за храна.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
81600 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.10.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 68.98% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Възложителят няма задължение да заявява за доставка пределното количество ваучери за безплатна храна, предмет на договора, а заявява количества съобразно конкретните си нужди.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
56289.16 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.11.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н.
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор