01389-2019-0007

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 15 от дата 08.11.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул.Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9009, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ГРАДСКИ ТРАНС-ПОРТ” ЕАД - ГР. ВАРНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Касае се за доставка чрез покупка по предварителна заявка на Възложителя, на автомобилни гуми разпределени в 4 обособени позиции съобразно размера и предназначението си, за период от 1 (една) година, необходими за осъществяване на дейността на „Градски транспорт“ ЕАД” – гр. Варна

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 395750 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е ДОСТАВКА и ще се възложи чрез провеждане на процедура ,,Публично състезание” на основание чл. 176 – 181 от ЗОП, съгласно стойностите посочени в чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл.197, ал.1.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор