Версия за печат

00856-2019-0011

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 2733 от дата 07.11.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари № 3, За: Румяна Милушева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: rumiana.milusheva@abv.bg, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20191107NptM1000237.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "ВиК" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "ВиК" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово. Общият брой на работниците и служителите при "В и К" ООД Търговище, имащи право на ваучери е 320 бр. /чийто брой търпи промяна/, за период от 24 месеца, като стойността на ваучер за храна за един работник възлиза на 60.00 лв. месечно. Ваучерите следва да бъдат с номинали от 1, 2, 5 и 10 лева, във формат - книжка. Планираното количество на ваучерите с номинални стойности от 1, 2, 5 и 10 лева е както следва: - 3 200 /три хиляди и двеста/ броя ваучери за месец; - 76 800 /седемдесет и шест хиляди и осемстотин/ броя ваучери за 24 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед на специфичния характер на възлаганата услуга и изискванията към нейното реализиране, може да се направи обосновано предположение, че при разделянето й на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделните изпълнители. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимно свързани по начин на организация и изпълнение, които при разделяне на обособени позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Предвид горните съображения и с оглед на сновната цел на ЗОП за постигане на ефективност при разходване на публични средства, в случая се приема, че разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като предметът на настоящата обществена поръчка е единен и неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 461600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката предполага провеждане на публично състезание, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Целта e да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за възложителя условия, като от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Явор Кирилов Миланов

VIII.2) Длъжност

Управител