Версия за печат

01546-2019-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 10 от дата 04.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 122017149

BG411, Еко Антрацит ЕАД, ул. Тинтява № 86, За: д-р инж. Акрам Саид Ясин, България 1113, София, Тел.: 00359 24442566, E-mail: ekoantra@abv.bg, Факс: 00359 24239331

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ekoantratsit.eu/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ekoantratsit.eu/..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Изпълнение на работен проект: "Рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Строително монтажни работи по изпълнение на работен проект: "Рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет". Изпълнението предмета на обществената поръчка се състои в изграждане на нова водоплътна стоманобетонова конструкция, изпълнена монолитно върху съществуващата корекция на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет“. Дебелината на новопроектираната конструкция е константна по цялата дължина на корекцията, което води до намаляване на първоначалното светло сечение и респективно хидравличната проводимост. Обща дължина за изпълнение на канала за рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет“ е L= 1320 м. Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно, тъй като в предмета на обществената поръчка се включва изпълнение на дейности, които са взаимно свързани и разделянето на поръчката на обособени позиции би довело до затруднения и забавяне при изпълнението на обекта. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции, тъй като това ще доведе до затруднения при осъществяване на дейностите по обекта, а целта е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на обекта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1558188 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид общата прогнозна стойност на обществената поръчка, същата попада в стойностния праг по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Християн Пламенов Султанов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор