Версия за печат

02709-2019-0108

BG-Годеч:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 393 от дата 04.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

BG412, СЗДП Враца ТП Държавно горско стопанство Годеч, пл. Свобода №3, За: Тити Здравкова, България 2240, Годеч, Тел.: 087 8120886, E-mail: dgsgodech@abv.bg, Факс: 072 922195

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191104yotY11969358.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности, съгласно Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Закупуване чрез доставка на земеделска и горска техника – един брой навесно устройство косачка-мулчер за нуждите на ТП ДГС Годеч

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Закупуване чрез доставка на земеделска и горска техника – един брой навесно устройство косачка-мулчер за нуждите на ТП ДГС Годеч, както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния срок на устройството.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмета на настоящата процедура – обществена поръчка, е закупуване чрез доставка на земеделска и горска техника - един брой нова косачка-мулчер, както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния срок. Предвид предметът няма основание нито обективна възможност обществената поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Антон Петров Попов

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Годеч