Версия за печат

00373-2019-0034

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 2963 от дата 30.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123034538

BG344, Тракийски уневерситет, Студентски град, Деловодство - ст. 335, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”, както следва: - обособена позиция № 1 „Учебни микроскопи“ – 6 броя - обособена позиция № 2 „Учебни микроскопи“ – 5 броя - обособена позиция № 3 „Безжичен рентгенов панел“ – 1 брой - обособена позиция № 4 „Автоматичен биохимичен анализатор“ – 1 брой - обособена позиция № 5 „Инкубатор“ – 1 брой - обособена позиция № 6 „Система за замразяване на семенна течност в пайети“ – 1 брой - обособена позиция № 7 „Автоклав“ – 1 брой - обособена позиция № 8 „Електронна измерителна система за фуражи“ – 1 брой Общата прогнозна стойност на поръчката по 8-те обособени позиции е в размер от 136836,32 лв. без ДДС (сто тридесет и шест хиляди осемстотин тридесет и шест лева и 32 ст.), от които: - за обособена позиция № 1 – 25000,00 лв. без ДДС, която представлява 18,270% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 2 – 20833,33 лв. без ДДС, която представлява 15,225% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 3 – 48333,33 лв. без ДДС, която представлява 35,322% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 4 – 10000,00 лв. без ДДС, която представлява 7,308% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 5 – 10000,00 лв. без ДДС, която представлява 7,308% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 6 – 8750,00 лв. без ДДС, която представлява 6,395% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 7 – 6666,66 лв. без ДДС, която представлява 4,872% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 8 – 7253,00 лв. без ДДС, която представлява 5,300% от общата стойност на поръчката; Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 154464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции № 6, № 7 и № 8 са под 154464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 6, № 7 и № 8 е под прага от 30000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 114 166,66 лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „открита процедура“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 114166.66 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 136836.32 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”, както следва: ОП№ 1 „Учебни микроскопи“ – 6 броя, ОП№ 2 „Учебни микроскопи“ – 5 броя, ОП№ 3 „Безжичен рентгенов панел“ – 1 брой, ОП№ 4 „Автоматичен биохимичен анализатор“ – 1 брой, ОП№ 5 „Инкубатор“ – 1 брой, ОП№ 6 „Система за замразяване на семенна течност в пайети“ – 1 брой, ОП№ 7 „Автоклав“ – 1 брой, ОП№ 8 „Електронна измерителна система за фуражи“ – 1 брой Общата прогнозна стойност на поръчката по 8-те об.позиции е в размер от 136836,32 лв. без ДДС (сто тридесет и шест хиляди осемстотин тридесет и шест лева и 32 ст.), от които: - за ОП№ 1 – 25000,00 лв. без ДДС, която представлява 18,270% от общата стойност на поръчката; - за ОП№ 2 – 20833,33 лв. без ДДС, която представлява 15,225% от общата стойност на поръчката; - за ОП№ 3 – 48333,33 лв. без ДДС, която представлява 35,322% от общата стойност на поръчката; - за ОП№ 4 – 10000,00 лв. без ДДС, която представлява 7,308% от общата стойност на поръчката; - за ОП№ 5 – 10000,00 лв. без ДДС, която представлява 7,308% от общата стойност на поръчката; - за ОП№ 6 – 8750,00 лв. без ДДС, която представлява 6,395% от общата стойност на поръчката; - за ОП№ 7 – 6666,66 лв. без ДДС, която представлява 4,872% от общата стойност на поръчката; - за ОП№ 8 – 7253,00 лв. без ДДС, която представлява 5,300% от общата стойност на поръчката. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 154464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции № 6, № 7 и № 8 са под 154464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 6, № 7 и № 8 е под прага от 30000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 6, № 7 и № 8 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”, както следва: - обособена позиция № 1 „Учебни микроскопи“ – 6 броя - обособена позиция № 2 „Учебни микроскопи“ – 5 броя - обособена позиция № 3 „Безжичен рентгенов панел“ – 1 брой - обособена позиция № 4 „Автоматичен биохимичен анализатор“ – 1 брой - обособена позиция № 5 „Инкубатор“ – 1 брой - обособена позиция № 6 „Система за замразяване на семенна течност в пайети“ – 1 брой - обособена позиция № 7 „Автоклав“ – 1 брой - обособена позиция № 8 „Електронна измерителна система за фуражи“ – 1 брой. Общата прогнозна стойност на поръчката по 8-те обособени позиции е в размер от 136836,32 лв. без ДДС (сто тридесет и шест хиляди осемстотин тридесет и шест лева и 32 ст.), от които: - за обособена позиция № 1 – 25000,00 лв. без ДДС, която представлява 18,270% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 2 – 20833,33 лв. без ДДС, която представлява 15,225% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 3 – 48333,33 лв. без ДДС, която представлява 35,322% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 4 – 10000,00 лв. без ДДС, която представлява 7,308% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 5 – 10000,00 лв. без ДДС, която представлява 7,308% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 6 – 8750,00 лв. без ДДС, която представлява 6,395% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 7 – 6666,66 лв. без ДДС, която представлява 4,872% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 8 – 7253,00 лв. без ДДС, която представлява 5,300% от общата стойност на поръчката; Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 154464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции № 6, № 7 и № 8 са под 154464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 6, № 7 и № 8 е под прага от 30000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 6, № 7 и № 8 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 114 166,66 лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „открита процедура“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОП. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес:http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191030hdTO2507980

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора