Версия за печат

01546-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 9 от дата 28.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 122017149

BG411, Еко Антрацит ЕАД, ул. Тинтява № 86, За: д-р инж. Акрам Саид Ясин, България 1113, София, Тел.: 00359 24442566, E-mail: ekoantra@abv.bg, Факс: 00359 24239331

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ekoantratsit.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: „Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” (ОП № 1) , включваща следните дейности: А) Възстановителни и поддържащи мероприятия: a) Възстановяване и поддържане проводимостта на отводнителния канал за външни води, лява и дясна ригулни канавки и канавка на кота 165; b) възстановителни мероприятия на дренажен тампон и дренажен филтър; c) възстановяване на пиезометри; d) Поставяне на информационни табели. Б) Мониторингови дейности: a) оглед и оценка за състоянието на хвостохранилище „Устрем-4“ и съоръженията към него; b) геодезични измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации; c) наблюдения и измервания на пиезометричната повърхност; d) Изготвяне на годишни доклади за провеждания мониторинг. 2. Обособена позиция № 2 с предмет „Вземане и анализ на водни проби и биомаса от хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” (ОП № 2), включваща следните дейности: А) Вземане и анализ на дренажни води. Мероприятието е предвидено да се провежда един път годишно в рамките на три годишен период и извънредно при визуално установени големи промени в количеството и качеството на водите, като пробите се вземат след формираната влажна зона в основата на стената на хвостохранилище „Устрем – 4“ от една и съща точка, която се маркира при първото пробовземане. Полево се анализират рH, електропроводимост и температура. Лабораторно се анализират обща твърдост, неразтворени вещесва, ХПК, сулфати, желязо, мед, цинк, арсен, кадмий, манган. Б) Изследване състава на биомасата. Пробонабирането се провежда по метода за вземане на средна проба от различни участъци на рекултивираната площ на хвостохранилището, като единичните проби се събират в общ етикетиран контейнер за транспортиране до лабораторията. Параметрите които трябва да се изследват един път годишно, в рамките на три години са арсен, мед, олово, цинк, манган, желязо и кадмий. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП ОП № 2, чиято прогнозна стойност възлиза на 6 432,82 лева (шест хиляди четиристотин тридесет и два лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС, ще бъде възложена по реда, валиден за индивидуалната стойност – директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното, документацията съдържа изисквания и условия за участието в процедурата за възлагане и за изпълнението единствено на ОП № 1.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е разделена на обособени позиции с цел да се отделят специфичните дейности по вземане и анализ на проби от дренажни води и биомаса от хвостохранилище „Устрем-4“, които следва да бъдат извършени от акредитирана лаборатория, притежаваща валиден сертификат за акредитация. Изпълнението на същите следва да се възложи отделно, за да се осигури възможност за реализирането на поръчката максимално професионално, без потенциалните участници за основните мониторингови дейности и възстановителните мероприятия да бъдат задължително натоварвани с особени изисквания и задължения, които могат да се изпълняват единствено от тясно специализирани лица.Но на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП ОП № 2, чиято прогнозна стойност възлиза на 6 432,82 лева (шест хиляди четиристотин тридесет и два лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС, ще бъде възложена по реда, валиден за индивидуалната стойност – директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното, документацията съдържа изисквания и условия за участието в процедурата за възлагане и за изпълнението единствено на ОП № 1.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 93431.21 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Християн Пламенов Султанов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор