Версия за печат

00164-2018-0018

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул.Дякон Игнатий № 3, За: главен експерт Елена Донева, Гамбия 1093, София, Тел.: 02 9220668, E-mail: e.doneva@mod.bg, Факс: 02 9220643

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-016.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 69 от 07.06.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00164-2018-0018
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на автобуси - рамково споразумение. Поръчката е разделена на осем обособени позиции, както следва: Обособена позиции № 1 - доставка на нов автобус с брой места за сядане до 22. Обосообена позиция № 2 - доставка на нов автобус с брой места за сядане от 23 до 35. Обособена позиция № 3 - доставка на нов автобус с брой места за сядане от 36 до 45. Обособена позиция № 4 - доставка на нов автобус с брой места за сядане от 46 до 55. Обособена позиция № 5 - доствака на автобус с брой места за сядане до 22 рециклиран/използван. Обособена позиция № 6 - доставка на автобус с брой места за сядане от 23 до 35 рециклиран/използван. Обособена позиция № 7 - доставка на автобус с брой места за сядане от 36 до 45 рециклиран/използван. Обособена позиция № 8 - доставка на автобус с брой места за сядане от 46 до 55 рециклиран/използван.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД 03-45 от 19.12.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Авто Инженеринг Холдинг Груп ЕООД, ул. Околовръстен път № 9, България 1618, София, Тел.: 02 8066322, E-mail: julian@avto-engineering.com, Факс: 02 8066355

Интернет адрес/и:

URL: www.avto-engeneering.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на 12 бр. използвани автобуси марка VDL, модел BOVA FUTURA, с брой места за сядане от 36 до 45 .

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

89

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1736240.4 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

16.10.2019 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Договорът е прекратен на основание чл.20, ал.5, т. 5 във връзка с т.5.2, б. „а“ от същия, поради това, че задължението за доставка на 12 броя използвани автобуси марка VDL, модел BOVA FUTURA изобщо не е изпълнено.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 86812.02 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: пълно неизпълнение на задълженията по договора.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.10.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Аделина Емилова Николова
VII.2)
Длъжност: И.Д. Директор на дирекция "Отбранителна аквизиция", упълномощен с МЗ ОХ-664/13.08.2018 г.