Версия за печат

00338-2019-0029

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 63 от дата 25.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Кристина Колева и Недим Тахиров, България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови отпадъци от териториите на общините членки на РСУО Разград за нуждите на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран ОПОС 2014-2020 г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови отпадъци от териториите на общините членки на РСУО Разград за нуждите на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран ОПОС 2014-2020 г. Броят на оборудването, предмет на доставка е - доставка на 118 броя контейнери за разделно събиране на растителни отпадъци от домакинствата и доставка на 2 броя специализирани камиони за транспортиране на разделно събраните зелени отпадъци от общините в РСУО Разград.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“,, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда“ 2014-2020 от договор за безвъзмедна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0006-C01 от 30.11.2017 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява да бъдат сключени договори с няколко изпълнителя. В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е преценил възможността за разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Съгласно § 29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. След обстойна и внимателна преценка е установено, че настоящата обществена поръчка се отнася до доставката на специализирано оборудване, което се предвижда да бъде разположено на един обект и да работи синхронизирано. Всички видове доставки по своето естество се явяват неразривно свързани помежду си, тъй като разделянето и възлагането на различни изпълнители на предмета на поръчката ще затрудни качественото и бързо изпълнение поради необходимостта от организация на доставката с няколко отделни изпълнители. Механичното разделяне на поръчката на обособени позиции не би могло да бъде мотивирано, нито от гледна точка на спецификата на дейностите, нито от гледна точка на различни обекти. Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на една обща процедура е и обстоятелството, че предвидените за изпълнение дейности са систематично, икономически и технически неделими. Придобиването на различно по своите характеритити оборудване в хипотезата на разделянето на обособени позиции би поставило Възложителя под риск да осигури безпрепятствената работа на оборудването в неговата съвкупност. С оглед на горепосоченото Възложителят е преценил, че с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 450000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – открита процедура, когато обществените поръчки за доставки имат прогнозна стойност над 280 000 лв. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 450 000 лв. (четиристотин и петдесет хиляди) лева без включен ДДС и попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б „б“ от ЗОП. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността при възлагане изпълнението на поръчката и прозрачността при разходването на публични средства. Възложителят желае максимална прозрачност при възлагането на обществената поръчка и реши да открие открита процедура по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на публично състезание, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на този вид процедура осигурява в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Галина Георгиева-Маринова

VIII.2) Длъжност

ВрИД Кмет на Община Разград /определена с Решение №796 от 15.10.2019г. на ОбС-Разград/