Версия за печат

00338-2019-0027

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 64 от дата 25.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Кристина Колева и Недим Тахиров, България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025XyMB4072689.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за доставка на мобилно оборудване за инсталациите по проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран ОПОС 2014-2020 г. по шест обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на трактор“ обособена позиция № 2: „Доставка на ремарке“ обособена позиция №3: „Доставка на мини товарач“ обособена позиция №4 „Доставка на челен товарач“ обособена позиция №5 „Доставка на контейнери“ обособена позиция №6 „Доставка на мотокар“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Избор на изпълнител за доставка на мобилно оборудване за инсталациите по проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран ОПОС 2014-2020 г. по шест обособени позиции. Броят на оборудването, предмет на доставка на отделните обособени позиции е: обособена позиция № 1: „Доставка на трактор“ - 1 бр.; обособена позиция № 2: „Доставка на ремарке“ - 2 бр.; обособена позиция №3: „Доставка на мини товарач“ - 1 бр.; обособена позиция №4 „Доставка на челен товарач“ - 1 бр.; обособена позиция №5 „Доставка на контейнери“ - 6 бр.; обособена позиция №6 „Доставка на мотокар“ - 1 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“,, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда“ 2014-2020 от договор за безвъзмедна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0006-C01 от 30.11.2017 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 471000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – открита процедура, когато обществените поръчки за доставки имат прогнозна стойност над 280 000 лв. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 471 000 лв. (четиристотин седемдесет и една хиляди) лева без включен ДДС и попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б „б“ от ЗОП. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността при възлагане изпълнението на поръчката и прозрачността при разходването на публични средства. Възложителят желае максимална прозрачност при възлагането на обществената поръчка и реши да открие открита процедура по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на публично състезание, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на този вид процедура осигурява в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Галина Георгиева-Маринова

VIII.2) Длъжност

ВрИД Кмет на Община Разград /определена с Решение №796 от 15.10.2019г. на ОбС-Разград/