Версия за печат

00254-2019-0010

BG-Рудозем:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 378 от дата 25.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“. Начало – Пътят представлява продължение на съществуващият общински път /SML 2248/ от съществуващата чешма при км 8+300 на около 1 км след отклонението за с.Поляна. Развива се през сложен планински терен с големи надлъжни наклони и остри криви с малки радиуси почти изцяло през горски фонд. Дължината на трасето е около 3,8 км. Край – Пътят завършва при км 12+100 на около 2,2 км преди с.Елховец. Пътят до около км 9+539 е в задоволително състояние настилка и пътни елементи. Изпълнен е с асфалтобетонова настилка, която след км 9+539 до края е в много лошо състояние. Събразно терените форми пътят е изпълнен откъм ската с ригола ограничена с бетонов бордюр 18/35 и берма след него с ширина около 0,5 м, или със земен окоп. Забележка: Подробно описание се съдържа в приложената към настоящата документация Техническа спецификация и техническитите проекти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е направил преценка, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно. Съгласно §2, т.29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция“ е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. След обстойна и внимателна преценка се налага обоснован извод, че предметът на настоящата поръчка: рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100се характеризира със самостоятелна техническа и икономическа идентичност и представлява самостоятелен строеж по смисъла на §2, т. 51 от ЗОП. Не са налице предпоставки, налагащи разделянето на поръчката на обособени позиции, като противното би затруднило както възлагането, така и извършването на строително – ремонтните дейности. Дейностите, предмет на поръчката, са взаимно свързани по своята същност, позволяващ изпълнението им от един изпълнител, което предполага неразделянето на предмета в обособени позиции, тъй като възлагането им на различни изпълнители е икономически неоправдано. Неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции не води до необосновано ограничаване на участието в нея, като същото няма да доведе до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност. С оглед на изложеното, за Възложителя е нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1456724.57 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – „Публично състезание“. За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, чиято обща прогнозна стойност попада в прага по чл. 20, ал. 2, т. 1, от ЗОП. Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и стойността не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура чрез публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства по проекти финансирани от средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. При провеждане на настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъде съблюдавани принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност, ефикасност и ефективност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Недко Фиданов Кулевски

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване и заемане на длъжността "Кмет"