Версия за печат

00859-2019-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 433 от дата 24.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет по архитектура,строителстсво и геодезия, бул. Христо Смирненски № 1, За: доц. д-р инж. Иван Кунчев, България 1046, София, Тел.: 08 89476337, E-mail: ikunchev_fgs@uacg.bg, Факс: 02 8656863

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uacg.nit.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Публичен възложител, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ" - доставка на компютърни конфигурации, монитори, лаптопи и периферия за нуждите на проекта"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ" - доставка на компютърни конфигурации, монитори, лаптопи и периферия за нуждите на проекта". Подробно описание на вид, технически параметри и количество на техниката, подлежаща на доставка се съдържа в техническите спецификации. Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на следните етапи: 1)Доставка на техниката франко сградата на УАСГ, находяща се в град София, бул. „Христо Смирненски“ № 1; 2)Извършването на инсталиране и пускане /въвеждане/ в експлотация на доставената техника от персонал на избрания изпълнител; 3)Гаранционно обслужване /поддръжка/ и сервизно обслужване в рамките на предложения гаранционен срок на доставената техника. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: доставка и инсталиране/тестване на компютърните конфигурации и периферия и извършване на гаранционна поддръжка /гаранционно обслужване/.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции, тъй като е единен и неделим. Доставката от различни изпълнители ще затрудни Възложителя, тъй като има комплексен характер.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 72833 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.1, чл.19, ал.1, във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р инж. Иван Марков

VIII.2) Длъжност

ректор