Версия за печат

00841-2018-0001

BG-село Ковачевци:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор Дирекция Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=11301.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 15.05.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00841-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Строежът е реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура-ЦДГ „Радост” със застроена площ 369 кв.метра, разгърната застроена площ 729 кв.метра, в УПИ VII -286 в кв.25 по плана на село Лобош, община Ковачевци, област Перник. Строително-монтажните работи (СМР), предмет на поръчката, са съгласно одобрена пълна техническа документация, технически проект, с приложени обяснителни записки и количествени сметка, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Предметът на поръчката включва изпълнение на: • Строително монтажни работи по покрив: Цялостна подмяна на покривната конструкция и ново покривно покритие с керамични керемиди и полагане на топлоизолация - минерална вата с алуминиево покритие с дебелина 12 см, поставена над гредореда на тавана. Демонтиране на съществуващи водосточните казанчета и водосточните тръби и след полагането на топлоизолация- монтиране на нови чрез нови прикрепващи елементи. • Строително- монтажни работи по фасади: Полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10см /?=0,030 W/mK/. По фасадата на сградата. • Строително- монтажни работи в в сградата: Изграждането на столова със санитарни помещения към нея за децата на партерно ниво. На същото ниво- изграждане на кухня с миялно помещение към нея, обособяване на склад за сухи продукти и склад за зеленчуци, изграждане на съблекалня със санитарен възел, които обслужват кухненския персонал. На същото ниво- изграждане на стая за игра с каучукова подова настилка, изграждане на нов вход на партера, от който се влиза в санитарните помещения, столовата и стаята за игра. Монтиране на отоплителна система в новоизградените помещения. Изграждане на активна мълниезащитна система. • Строително- монтажни работи в двора на детската градина: Премахване на асфалтовата настилка на площадката пред сградата и изграждане на настилка от бетонови блокчета с размер 10/20 в два цвята, както и подмяна на настилките около сградата с бетонови блокчета. Озеленяване на част от двора, подмяна на катерушките, люлките и пързалките, както и монтиране на пейки в двора. • Топлоизолация: Полагане на топлоизолация с дебелина 10 см. по фасадите на сградата до цокъла, който се запазва, полагане на топлоизолация на тавана на сградата от минерална вата с дебелина 12 см. с алуминиево фолио, частична подмяна на дограма. • СМР в част ВИК, част ЕЛЕКТРО и част ОВК Видовете и количествата строително-монтажни работи, изискванията на възложителя към влаганите строителни продукти и към начина на изпълнение на поръчката са посочени в Техническата документация (Приложение № 3 към документацията), която съдържа техническа спецификация (Приложение № 3.1 към документацията), количествена сметка (Приложение № 3.2 към документацията) и одобрен инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ (Приложение № 3.3. към документацията).


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-132/1 от 27.12.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG413, Петканин ЕООД, ул. Отец Паисий № 11, България 2960, село Гърмен, Тел.: 0898 770417, E-mail: eood5kanin@abv.bg, Факс: 0898 770417

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Строежът е реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура-ЦДГ „Радост” със застроена площ 369 кв.метра, разгърната застроена площ 729 кв.метра, в УПИ VII -286 в кв.25 по плана на село Лобош, община Ковачевци, област Перник. Строително-монтажните работи (СМР), предмет на поръчката, са съгласно одобрена пълна техническа документация, технически проект, с приложени обяснителни записки и количествени сметка, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Предметът на поръчката включва изпълнение на: • Строително монтажни работи по покрив: Цялостна подмяна на покривната конструкция и ново покривно покритие с керамични керемиди и полагане на топлоизолация - минерална вата с алуминиево покритие с дебелина 12 см, поставена над гредореда на тавана. Демонтиране на съществуващи водосточните казанчета и водосточните тръби и след полагането на топлоизолация- монтиране на нови чрез нови прикрепващи елементи. • Строително- монтажни работи по фасади: Полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10см /?=0,030 W/mK/. По фасадата на сградата. • Строително- монтажни работи в в сградата: Изграждането на столова със санитарни помещения към нея за децата на партерно ниво. На същото ниво- изграждане на кухня с миялно помещение към нея, обособяване на склад за сухи продукти и склад за зеленчуци, изграждане на съблекалня със санитарен възел, които обслужват кухненския персонал. На същото ниво- изграждане на стая за игра с каучукова подова настилка, изграждане на нов вход на партера, от който се влиза в санитарните помещения, столовата и стаята за игра. Монтиране на отоплителна система в новоизградените помещения. Изграждане на активна мълниезащитна система. • Строително- монтажни работи в двора на детската градина: Премахване на асфалтовата настилка на площадката пред сградата и изграждане на настилка от бетонови блокчета с размер 10/20 в два цвята, както и подмяна на настилките около сградата с бетонови блокчета. Озеленяване на част от двора, подмяна на катерушките, люлките и пързалките, както и монтиране на пейки в двора. • Топлоизолация: Полагане на топлоизолация с дебелина 10 см. по фасадите на сградата до цокъла, който се запазва, полагане на топлоизолация на тавана на сградата от минерална вата с дебелина 12 см. с алуминиево фолио, частична подмяна на дограма. • СМР в част ВИК, част ЕЛЕКТРО и част ОВК Видовете и количествата строително-монтажни работи, изискванията на възложителя към влаганите строителни продукти и към начина на изпълнение на поръчката са посочени в Техническата документация (Приложение № 3 към документацията), която съдържа техническа спецификация (Приложение № 3.1 към документацията), количествена сметка (Приложение № 3.2 към документацията) и одобрен инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ (Приложение № 3.3. към документацията).

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

176

ІII.7) Стойност, посочена в договора
388639 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

21.10.2019 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Чл.118, ал.1 от ЗОП и чл.28б от договора

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.10.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Любомир Исаев Цветков
VII.2)
Длъжност: ВрИД Кмет на Община Ковачевци